Ikt-gründer tjen­te mest

Saks­haug på inn­tekts­top­pen i Lyng­dal

Lister - - NYHETER - Av Torrey Enoksen

Chris­ti­an Saks­haug (38) star­tet opp data­tje­nes­te-virk­som­he­ten mens han var elev ved Kv­slyng­dal. Iføl­ge skatte­lis­te­ne tjen­te han mest i Lyng­dal i 2017

Med en skatt­bar inntekt i 2017 på 6.824.867 kro­ner, og 2.130.454 kro­ner i skatt, er grün­de­ren på inn­tekts­top­pen i Lyng­dal.

Ove Kjell Ry­er­son som top­pet lis­ten i 2016 med en inntekt på 6,923 mil­lio­ner kro­ner, er ikke in­ne på topp 100 lis­ten i 2017.

Un­der lands­snit­tet

Over­sik­ten vi­ser at Lyng­dal i 2017 had­de 6.820 skatte­yte­re. 818 per­soner, det vil si 12 pro­sent av dem i ar­beids­før al­der, be­tal­te ikke skatt. Lands­gjen­nom­snit­tet er 15 pro­sent.

Gjen­nom­snitt­lig had­de hver lyng­døl en inntekt på 273.071 kro­ner. På lands­ba­sis var snitt­inn­tek­ten 310.208 kro­ner.

Solg­te sel­skap

I in­ter­net­tets «barn­dom» på slut­ten av 1990-tal­let, flyt­tet Saks­haug fra Trond­heim for å stu­de­re IKT ved Lyng­dal jord­bruks­sko­le som se­ne­re skif­tet navn til Kvs-lyng­dal. Den pri­va­te vi­dere­gå­en­de sko­len opp­ret­tet egen Ikt-lin­je som sam­let ele­ver fra hele lan­det.

Saks­haug ut­mer­ket seg raskt, og i 1998 opp­ret­tet han sitt førs­te sel­skap, Com­muinc. Det­te sel­ska­pet fikk blant an­net an­sva­ret for å drif­te fle­re kom­mu­ners data­tje­nes­ter, der i blant Lyng­dals.

I mars 2017 ble Com­mu­nic kjøpt opp av det Bodø-ba­ser­te sel­ska­pet Dia­log Exe AS. Etter opp­kjø­pet er Saks­haug styre­med­lem i sel­ska­pet. I til­legg inne­ha­ver av Shn AS og dag­lig le­der i Saks­haug Net.

Lis­ter24 har ikke lyk­tes med å få en ut­ta­lel­se om hans skatt­ba­re inntekt i 2017. Da Saks­haug solg­te Com­mu­nic til Dia­log Exe i mars 2017, sa han blant an­net.

– Sam­men med en kun­de som vi har sam­ar­bei­det med si­den 2004, har vi fun­net ut at vi kan fin­ne på mer sam­men enn hver for seg. De har kjøpt oss opp med virk­ning fra 1. april. Det be­tyr li­ke­vel «buis­ness as usu­al» for virk­som­he­ten her i Lyng­dal, sa Saks­haug til Lis­ter24 like etter at sal­get ble kjent i fjor.

Verk­sted­ar­ving

Ing­vald Ber­til Inge­bret­sen (50) had­de nest høyest inntekt i 2017 med 5,186 mil­lio­ner kro­ner, men størst for­mue av alle i Lyng­dal med 63,986 mil­lio­ner kro­ner. Inge­bret­sen er dag­lig le­der og ho­ved­ak­sjo­na­er i Lyng­dal Mek. Ei­en­dom AS som eier verk­sted­an­leg­ge­ne som Aker So­lu­tions hol­der til i på Kv­a­vik i Lyng­dal.

I til­legg er han ho­ved­ak­sjo­na­er og dag­lig le­der i Lyng­dal Off­shore & Ma­ri­ne AS som ut­fø­rer ved­li­ke­hold og tje­nes­ter for skips­tra­fik­ken og skip og olje­in­stal­la­sjo­ner som lig­ger i opp­lag i dis­trik­tet. Sel­ska­pet had­de ved års­skif­tet åt­te an­sat­te og en om­set­ning 1,6 mil­lio­ner kro­ner.

Over 60 mil­lio­ner

Al­lan Narve­stad (60) had­de den tred­je størs­te inn­tek­ten i Lyng­dal i 2017 med 5.168.085 kro­ner.

Eien­doms­ut­vik­ler Ter­je Rom (66) er opp­ført med den nest høy­es­te for­muen i Lyng­dal i 2017 med over 60,434 mil­lio­ner kro­ner i for­mue.

Chris­ti­an Saks­haug star­tet Ikt-be­drif­ten Com­mu­nic i 1998 som han solg­te i fjor vin­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.