For­muen økte med 8,6 mill.

Huns­bedt tred­je ri­kest i Kvi­nes­dal

Lister - - NYHETER - Av Karl Bir­ger Sael­ør

Lud­vig Huns­bedt (58) økte for­muen sin med 8,6 mil­lio­ner, fra 15,9 i 2016 til 24,5 mil­lio­ner i ifjor.

Tal­le­ne går frem av lik­nings­tal­le­ne som ble lagt frem ons­dag, og gir Huns­bedt tredje­plass på for­muetop­pen i Kvi­nes­dal.

Den tid­li­ge­re rally­kjø­re­ren had­de en inntekt i fjor på kun 30.803 kro­ner mot 409.924 kro­ner året før.

23,5 mil­lio­ner

Os­mund Ra­foss (71) tro­net på for­muetop­pen i Kvi­nes­dal i 2016 med 23, 5 mil­lio­ner. Han er fort­satt på topp. Ved ut­gan­gen av 2017 var for­muen øket til 28,8 mil­lio­ner.

Jevn­gam­le Gun­nar Nor­mann Ka­sin er num­mer to på for­muetop­pen. Han økte for­muen fra 21,6 mil­lio­ner i 2016 til 25,5 mil­lio­ner i fjor.

Tjen­te mest

Ter­je Eike­land (61) er den i Kvi­nes­dal som had­de klart høy­es­te inntekt i fjor med 6,2 mil­lio­ner mot 1,6 mil­lio­ner året før.

– Jeg har job­bet hardt gjen­nom et langt liv. Øk­nin­gen skyl­des hel­di­ge in­ves­te­rin­ger til rett tid og litt god plan­leg­ging, sier Ter­je Eike­land, som har va­ert platt­form­sjef i Nord­sjø­en i ti år. Han øns­ker ikke å kom­men­te­re skatte­tal­le­ne noe yt­ter­li­ge­re, men smi­ler og er i godt hu­mør når vi rin­ger.

–Jeg ble klar over at jeg lå øverst på for­muetop­pen en li­ten halv­time før du ring­te. Det er jo hyg­ge­li­ge tall, sier Ter­je Eike­land.

Ha­rald Kje­til Gl­en­dran­ge (60) er num­mer to på inn­tekts­top­pen i Kvi­nes­dal med 3,6 mil­lio­ner, fulgt av Guttorm Linde­fjell (47) med 3,1 mil­lio­ner.

Ha­rald Klos­ter (81) som lå på inn­tekts­top­pen i 2016 med 4 mil­lio­ner, had­de i fjor en inntekt på 808.497 kro­ner. År­sa­ken til at han lå på topp i 2016 var at han tok ut over­skudd fra rør­leg­ger­virk­som­he­ten Nils Klos­ter AS, hans ar­beids­plass gjen­nom 50 år.

Kvi­nes­dal har 4.939 skatte­yte­re. Av dis­se be­ta­ler 608 (12,3 pro­sent) in­gen skatt. Snitt­inn­tek­ten er 280.998 kro­ner. Års­kul­let med størst snitt­for­mue er født i 1947.

FOTO: ARNFINN TVEIT

Lud­vig Huns­bedt har økt sin for­mue fra 15,9 til 24,5 mil­lio­ner.

FOTO: PRI­VAT

Ter­je Eike­land tjen­te 6,2 mil­lio­ner kro­ner i fjor og top­per inn­tekts­top­pen i Kvi­nes­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.