Le­ver godt på in­du­stri­for­mue

Skeie på for­muetop­pen i Ha­ege­bo­stad

Lister - - NYHETER - Av Torrey Enoksen

Selv om det er noen år si­den Alf Tor­finn Skeie solg­te Ei­ken Mek, le­ver han godt på for­muen han byg­de opp mens han drev hjørne­stens­be­drif­ten.

For med en for­mue på over 48,6 mil­lio­ner kro­ner, er han en vik­tig bi­drags­yter til ut­vik­ling av na­e­rings­li­vet i byg­da.

– Jo, du kan vel si at jeg le­ver fort­satt litt fra med Ei­ken Mek. Pluss and­re ting. Men nå er det hes­te­ne jeg le­ver for og av. Jeg skal inn­røm­me at det er dyrt å dri­ve med hes­ter, sier Skeie.

Nye virk­som­he­ter

Når re­gion­avi­sen Lis­ter får tak i in­du­stri g r ü n dere n sit­ter han i bi­len på vei for å se na­er­me­re på opp­drett av hes­ter i Sve­ri­ge. For selv om de al­ler fles­te i re­gio­nen gjen­nom en manns­al­der frem til han solg­te Ei­ken Mek for snart ti år si­den, har in­ter­es­sen for hes­ter lig­get i bunn.

For ti år si­den etab­ler­te han Skeie Sta­bel på hjem­går­den sin på Skeie i Ei­ken. I til­legg er han inne­ha­ver av Skeie Trans­port i til­legg til å va­ere kon­takt­per­son for Ei­ken Ei­en­dom AS og Skeie Hol­ding.

Hans er­fa­ring og in­ter­es­se for å føre­in­du­stri­tra­di­sjo­ne­ne vi­de­re i Ei­ken, har ført ham inn på ei­er­si­den av Hy­dramech So­lu­tions AS. Sel­ska­pet med ho­ved­kon­tor i Ei­ken og av­de­ling i Ler­vi­ka i Kvi­nes­dal, ble etab­lert for fi­re år si­den. Sel­ska­pet har i dag 14 an­sat­te og om­set­te i 2017 for over 8,8 mil­lio­ner kro­ner.

–Jeg har sam­men med tre and­re va­ert med og byg­get opp Hy­dramech So­lu­tions. Det er et lite olje­re­la­tert sel­skap. For ti­den hol­der jeg også på med et lei­lig­hets­bygg i Ei­ken langs fyl­kes­vei 42, i til­legg til at jeg også er med Ei­ken hus og hyt­ter, for­tel­ler Skeie.

Ikt-inn­tek­ter

Iføl­ge skatte­lis­te­ne for 2017, had­de 39 år gam­le Håkon Ver­dal størst inntekt med over 5.127.797. Med en for­mue på nes­ten 6,97 mil­lio­ner kro­ner måt­te han i fjor ut med 1.599.383 kro­ner i skatt.

Ver­dal er dag­lig le­der i sel­ska­pet HVE AS, som igjen ei­es av Ikt-sel­ska­pet Dia­log EXE som i 2017 kjøp­te det Lyng­dals ba­ser­te sel­ska­pet Com­mu­nic som Chris­ti­an Saks­haug byg­de opp. Han er også med­ei­er i Birke­land Ben­sin AS.

Med en for­mue på over 12 mil­lio­ner kro­ner, er To­re Gys­land (67) Ha­ege­bo­stads nest ri­kes­te per­son.

Selv om det er na­er­me­re ti år si­den Alf Tor­finn Skeie trakk seg ut av Ei­ken Mek., be­nyt­tes er­fa­rin­gen hans til opp­byg­ging av and­re virk­som­he­ter i byg­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.