Far og sønn på topp

Amv-ei­ere ri­kest i Flekke­fjord

Lister - - NYHETER - Av Åse Astri Bak­ka

Etter at Pe­der Andersen nes­ten dob­let inn­tek­ten fra 2016 til 2017, tro­ner far og sønn Andersen nå på 1. og 2. plass på inn­tekts­top­pen i Flekke­fjord.

Far Per Gun­nar Andersen (født 1944) og sønn Pe­ders Andreas (født 1979) har i fle­re år gjort seg be­mer­ket både på inn­tekts- og for­muetop­pen i Flekke­fjord. Beg­ge er en­ga­sjert i Andersen Me­ka­nis­ke Verk­sted, far som styre­le­der og ak­sjo­na­er og sønn som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og ho­ved­ak­sjo­na­er.

Ikke på bok

Pe­der Andreas pre­si­se­rer over­for re­gion­avi­sen Lis­ter at tal­le­ne gjen­spei­ler den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen av AMV og ver­di­en i be­drif­ten, ikke hans pri­va­te øko­no­mi.

– Vi er ei­ere av be­drif­ten, og det er der­for lis­te­ne ser ut som de gjør. Men det­te er ikke pen­ger jeg pri­vat har på bok.

I 2016 top­pet Per Gun­nar inn­tekts­top­pen med 8,58 mil­lio­ner. Det gjør han også i 2017, selv om inn­tek­ten er re­du­sert til 7,23 mil­lio­ner. Søn­nen Pe­der stod i 2016 på 8. plass med 3,43 mil­lio­ner i inntekt. Det­te er økt til 6,66 mil­lio­ner i 2017, noe som re­sul­ter­te i et hopp opp til 2. plass på inn­tekts­top­pen.

Ute av lis­ten

Al­vik Stå­le Svind­land og Andreas Lind­hom lå med hen­holds­vis 7,5 mil­lio­ner og 6,2 mil­lio­ner på 2. og 3. plass på inn­tekts­top­pen i 2016. In­gen av dem er blant topp 100 i 2017.

Fjor­årets 3. plass i inntekt er Astor Nils Ny­borg med 4,84 mil­lio­ner . Inn­tekts­øk­nin­gen på over to mil­lio­ner før­te til et so­lid hopp fra 24. plass i 2016.

God for­mueøk­ning

Når det gjel­der for­mue, så tro­ner Pe­der Andersen også den­ne gang høyt over alle and­re. For­muen for 2017 er 162,87 mil­lio­ner kro­ner, nes­ten 37 mil­lio­ner mer enn året før. Fa­ren har kom­mu­nens fjer­de størs­te for­mue med om­lag 54,5 mil­lio­ner kro­ner - en øk­ning på i over­kant av 17 mil­lio­ner si­den 2016.

Det er el­lers verdt å mer­ke seg at Ar­vid Hol­men, som ikke lå på for­muetopp­lis­ten i 2016, i 2017 står på 2. plass med 92 mil­lio­ner kro­ner. Hol­men er opp­ført med 11 rol­ler i na­e­rings­li­vet, blant an­net er han styre­le­der og ho­ved­ak­sjo­na­er i Aat Shi­p­in­vest, som had­de 43,3 mil­lio­ner kro­ner i drifts­inn­tek­ter i 2017. Vi­de­re er han dag­lig le­der i både At­hos Flekke­fjord AS, Ara­mis Flekke­fjord AS og Port­os Flekke­fjord AS. Han er også styre­le­der i sist­nevn­te.

Få kvin­ner

Også i Flekke­fjord glim­rer kvin­ne­ne med sitt fra­va­er på topp­lis­te­ne. Bare fem av de 50 med høyest inntekt er kvin­ner i 2017. Øverst på lis­te er Mar­ta Ma­ria Skar­pe­nes på 5. plass med 3,3 mil­lio­ner kro­ner.

På for­muetop­pen er 10 av 50 kvin­ner. Den øvers­te på lis­ta er her Lai­la Ka­thri­ne Thimp­son Skai­land på 11. plass med 27,3 mil­lio­ner kro­ner i for­mue.

Flekke­fjord har alt i alt 7.677 skatte­yte­re. Av dis­se be­ta­ler 977 (12,7 pro­sent) in­gen skatt. Snitt­inn­tek­ten er 295.589 kro­ner.

FOTO: TORREY ENOKSEN

Pe­der Andreas og Per Gun­nar Andersen dri­ver AMV i Flekke­fjord og tje­ner gode pen­ger på det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.