– Det er klart jeg er for­nøyd

I 2015 sto Guttorm Linde­fjell fra Kvi­nes­dal opp­ført med 0 i for­mue. I 2017 er det økt til seks mil­lio­ner kro­ner.

Lister - - NYHETER - Av Lars Erik Larsen

Den størs­te øk­nin­gen var fra 2015 til 2016 da for­muen økte med 4,6 mil­lio­ner kro­ner. Det vil alt­så si at for­muen økte med 1,4 mil­lio­ner kro­ner i 2017 også. Linde­fjell, som blant an­net dri­ver Linde­fjell Ma­skin AS, har hatt en inntekt på over tre mil­lio­ner kro­ner i dis­se åre­ne, iføl­ge skatte­lis­te­ne.

– Det er klart jeg er for­nøyd. Jeg har va­ert hel­dig og in­ves­tert i noen bo­li­ger som har gitt bra av­kast­ning, sier Linde­fjell og an­slår at inn­tek­te­ne er for­delt 50/50 mel­lom dis­se in­ves­te­rin­ge­ne og Linde­fjell Ma­skin.

Den tid­li­ge­re ral­ly­cross­pro­fi­len me­ner det er na­tur­lig at for­muen sti­ger slik som han hol­der på.

–Jeg dri­ver jo bu­tikk. Had­de jeg ikke tjent pen­ger, had­de jeg ikke dre­vet for meg selv. Det er mye jobb bak. Og det ge­ne­rer man­ge ar­beids­plas­ser, po­eng­te­rer han.

Med 3,1 mil­lio­ner kro­ner i inntekt i 2017, er Linde­fjell num­mer fi­re på lis­ten over na­e­rings­livs­le­de­re i Lis­ter, i en over­sikt avi­sen har la­get. Lis­ten top­pes av far og sønn Andersen i Flekke­fjord på AMV og der­et­ter Ar­ne Mart­hin­sen i Far­sund. Se hele lis­ten på Lis­ter24.

Guttorm Linde­fjell had­de et godt år i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.