Fle­re mø­ter om ar­beids­tid

Ord­fø­rer Abrahamsen hå­per på løs­ning

Lister - - NYHETER - Av Bjørn Ho­el

Iføl­ge ord­fø­rer Arnt Abrahamsen blir det fle­re mø­ter frem­over mel­lom Far­sund kom­mu­ne og NSF Far­sund, an­gå­en­de ubun­den ar­beids­tid.

–Vi har hatt et møte, og det blir fle­re ut­over høs­ten. Vi hå­per vi kan bli eni­ge om en ord­ning før bud­sjett­be­hand­lin­gen. Sam­ti­dig job­ber vi hele ti­den for å øke stil­lings­pro­sen­ten blant helse­ar­bei­de­re og kom­mune­an­sat­te ge­ne­relt. El­lers øns­ker jeg ikke å ut­ta­le meg kon­kret i den­ne sa­ken, si­den den nå er un­der be­hand­ling. Den lig­ger på ad­mi­ni­stra­sjo­nens og råd­man­nens bord, sier Abrahamsen.

Uenig­het

Ut­gangs­punk­tet for den­ne sa­ken er alt­så det iføl­ge Norsk syke­plei­er­for­bund (NSF) Far­sund fore­lig­ger en uenig­het mel­lom dem og Far­sund kom­mu­ne om tolk­nin­gen av ta­riff­av­ta­len mel­lom KS og Norsk syke­plei­er­for­bund, som beg­ge par­ter er bun­det av. Det­te iføl­ge ho­ved­til­lits­valgt i Far­sund An­ne Hau­ge.

I et brev som ble sendt for noen uker si­den ber hun om et møte med råd­man­nen. An­ne Hau­ge på­pe­ker at 40 pro­sent av stil­lin­gen blant syke­plei­ere er så­kalt ubun­den ar­beids­tid.

– Norsk syke­plei­er­for­bund vi­ser til ord­nin­gen som Far­sund kom­mu­ne prak­ti­se­rer med så­kalt ubun­den ar­beids­tid. Da­gens ord­ning fun­ge­rer slik at den en­kel­te ar­beids­ta­ker til­set­tes fast i for ek­sem­pel 100 pro­sents stil­ling. 60 pro­sent lig­ger in­ne i ar­beids­pla­nen, mens 40 pro­sent er ubun­den tid. Det med­fø­rer blant an­net at den an­sat­te må ta le­di­ge vak­ter på kort var­sel i den ubund­ne ar­beids­ti­den, skri­ver Hau­ge blant an­net.

Fle­re re­ak­sjo­ner

I etter­kant har det også kom­met re­ak­sjo­ner i avi­sen og på so­sia­le medi­er om den­ne sa­ken, fra tid­li­ge­re og nå­va­eren­de helse­ar­bei­de­re. Tid­li­ge­re helse­ar­bei­der Syn­nø­ve Jo­hanne Ryd­nin­gen skri­ver i et le­ser­inn­legg 27. ok­to­ber at sli­ke ord­nin­ger ikke bare gjel­der syke­plei­er­ne:

– Det er en ord­ning som kom­mu­nen bru­ker over­for fle­re and­re fag og ufag­la­er­te ar­beids­ta­ker­grup­per som kan­skje ikke har like ster­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner i ryg­gen. Jeg vil der­for be po­li­ti­ker­ne føl­ge nøye med på det som skjer og sør­ge for at den­ne urett­fer­di­ge prak­si­sen opp­hø­rer over­for alle kom­mu­nalt an­sat­te.

På so­sia­le medi­er har det også frem­kom­met ar­gu­men­ter til for­del for ord­nin­gen.

Blant an­net skri­ver en helse­ar­bei­der på Face­bo­ok, at det er mye mis­for­stå­el­ser rundt det­te med ubun­det tid. Ved­kom­men­de me­ner at det ikke er op­ti­malt med ubun­det tid, men ar­gu­men­te­rer med at det kan va­ere et al­ter­na­tiv når det er snakk om å gi folk høy, fast stil­ling.

Vi hå­per vi kan bli eni­ge om en ord­ning før bud­sjett­be­hand­lin­gen. ORD­FØ­RER ARNT ABRAHAMSEN

FOTO: MONA WIKØREN

At noen av stil­lin­gen er så­kalt ubun­den gjel­der fle­re enn bare syke­plei­ere. Man­ge av de som om­fat­tes av ord­nin­gen job­ber på in­sti­tu­sjo­ner som Far­sund om­sorgs­sen­ter (bil­det).

FOTO: MONA WIKØREN

Ord­fø­rer Arnt Abrahamsen sier at han hå­per de lan­der det­te før bud­sjett­be­hand­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.