Kom­mune­vå­pen

Lister - - MENINGER -

Jeg hen­vi­ser til ar­tik­ke­len i Lis­ter lør­dag 6. ok­to­ber: «En hån mot de som har job­bet med det­te», og inn­leg­get fra cow­boy fra Au­stad som li­ker Lyng­dal­skua, Bjørn St­an­ley Ut­heim, Lis­ter man­dag 5. no­vem­ber 2018.

Jeg le­ver­te inn fi­re for­slag til kom­mune­vå­pen. Jeg kan godt for­stå at når der kom­mer inn over 600 for­slag, skal man ha god inn­sikt og vur­de­rings­evne, og det kan va­ere strev­somt å vel­ge ut et for­slag.

Cow­boy­en skri­ver, sitat: «Lag en grønn plan for­met som et sag­blad og sett kua på den, slik at kua kom­mer i sitt ret­te ele­ment!» Det er nett­opp det mine for­slag er, sag­bla­det med ku i midt­en.

De to for­sla­ge­ne som BRKLYN kom fram til i Lis­ter lør­dag 6. ok­to­ber lig­ner noe på mine for­slag, men ikke helt. Jeg sy­nes mine for­slag er mye bed­re og mer kor­rek­te.

Jeg vel­dig enig med cow­boy­en: Lyng­dal er ei jord­bruks­bygd, og bør be­hol­de kua, som Far­sund har be­holdt de fi­re tra­er, for da kjen­ner man igjen kom­mu­nen.

Jeg opp­ford­rer ko­mi­te­en som job­ber med det­te om å ta en ny run­de og se på de inn­send­te for­slag.

Si­den jeg nå er blitt gift med en lyng­døl, fat­tet jeg in­ter­es­se for kom­mune­våp­net. Jeg har job­bet i sko­len i na­er­me­re 40 år, og med blant an­net fa­get «Kunst og hånd­verk». Jeg har i min fag­krets ett år fra No­tod­den «Kunst og hånd­verk». Jeg teg­ner og ma­ler og har en pri­vat male­klubb, og jeg vil gjer­ne ha mine for­slag (teg­nin­ge­ne som var akva­rel­ler) til­ba­ke. Med venn­lig hil­sen El­linor Ma­rie P. Nord­li-kn­ut­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.