Abort

Lister - - MENINGER -

Spørs­mål om selv­be­stemt abort blei kas­ta inn i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne. – Der­som bare KRF vil sam­ar­bei­de med oss, skal vi stram­me inn på mu­lig­he­te­ne til abort, sa re­gje­rin­ga. Kan­skje det var det som var tun­gen på vekt­skå­la?

Det å fjer­ne et fos­ter, en unge, gjør man ikke med gle­de. Fors­king og un­der­sø­kel­ser vi­ser at det i man­ge til­fel­ler skyl­des fat­tig­dom. Man­gel på pen­ger.

– Ett svar kan va­ere bed­re støtte­ord­nin­ger. Både i for­bin­del­se med fød­sel, og vi­de­re gjen­nom opp­veks­ten.

Et en­kelt og greit til­tak.

Det kan an­ta­ge­lig god­tas både av abort­til­hen­ge­re og -mot­stan­de­re. For ikke å snak­ke om kvin­nen selv.

Men –det vil­le bety at noen rike onk­ler måt­te be­ta­le litt mer i skatt. Og at noen i re­gje­rings­par­ti­ene, som før om åra, vil rope høyt om aleine­mød­re og suge­rør i stats­kas­sa.

For Mam­mon er en hård her­re, som nok ikke vil til­la­te slik.

Hva tror le­se­ren?

Venn­lig hil­sen Ter­je Briske­lid, Spind

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.