«Slan­gen i pa­ra­di­set»

Lister - - MENINGER - Jan Sko­land

Det er man­ge som tro at det er Knut Arild Harei­de som er selve «slan­gen i pa­ra­di­set» i KRF, men det er feil. Harei­de er bitt av slan­gen og har der­ved fått inn gif­ten med et evig hat mot Frp og isa­er Syl­vi List­haug. List­haug er den stor­tings­po­li­ti­ke­ren som står mest opp for de san­ne krist­ne ver­di­er.

Den vir­ke­li­ge «slan­gen» ut­gir seg for å va­ere en «Freds­fyrs­te» og hol­der hus i Oslo Freds­sen­ter (Oslo­sen­te­ret) og he­ter Kjell Mag­ne Bon­de­vik. Han sier han er en kris­ten, men det er løgn. Sann­he­ten er at han er so­sia­list, hu­ma­ne­ti­ker, els­ker islam, og har tatt «Dy­rets mer­ke» og er blitt Guds og de san­ne krist­nes fien­de. Han er livs­far­lig for KRF.

Vi så i av­stem­nings­møte på fre­dag da blå side vant sei­e­ren, da hop­pet Bon­de­vik opp av sto­len og sprang bort til Kjell In­ge Rob­stad og prø­vet å sprøy­te hans dje­vels­ke gift inn i Rob­stad. En gift med hat og for­rakt mot den bor­ger­li­ge si­den og mot Frp.

I 2017 gikk Oslo Freds­sen­ter med nes­ten 5 mil­lio­ner kro­ner i un­der­skudd. Bon­de­vik øns­ket pen­ger av Er­na Sol­berg, men fikk det ikke. Da gikk han til Jo­nas Gahr Stø­re og lo­vet at der­som Stø­re vil­le støt­te «Freds­sen­te­ret» øko­no­misk, skul­le Bon­de­vik som gjen­ytel­se kas­te ut den blå re­gje­rin­gen ved hjelp av KRF. Det­te sy­nes Stø­re var en kjempe­god ide, og Bon­de­vik gikk til Harei­de med løf­te om en ly­sen­de frem­tid der­som Harei­de tok KRF inn i en rød ret­ning for å fel­le den blå re­gje­rin­gen.

Vi vet ikke ennå om Kjell In­ge Rob­stad har tatt imot gif­ten fra «Freds­fyrs­ten». Der­som Rob­stad vi­ser tegn til det­te i frem­ti­den, må Rob­stad fjer­nes fra KRF umid­del­bart. Man må ikke gjø­re sam­me fei­len som med Harei­de, der man ven­tet for len­ge med å kas­te han ut av par­ti­et. Nå må KRF gå i ret­ning mot Bi­be­len og ikke som i dag, mot Hu­man­etisk for­bund.

Ber stor­tings­re­pre­sen­tant fra KRF Hans Fred­rik Grø­van fra Lyng­dal, å ad­va­re Rob­stad om ikke å vi­dere­føre Bon­de­viks ube­grun­ne­de hat mot Frp og Syl­vi List­haug. El­lers blir det­te den en­de­li­ge slut­ten på par­ti­et KRF ved nes­te stor­tings­valg.

Der­som man fikk fjer­net «arve­syn­den» fra Kjell Mag­ne Bon­de­vik i KRF, kun­ne man i prin­sip­pet slått sam­men KRF og Frp og PDK, som da vil­le ha blitt Nor­ges størs­te po­li­tis­ke par­ti.

FOTO: BJØRN HO­EL

Jan Sko­land be­teg­ner tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Kjell Mag­ne Bon­de­vik i KRF som «slan­gen i pa­ra­di­set».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.