Av­hen­gig av økt ar­beidsin­klu­de­ring

Lister - - MENINGER -

Jeg har den sis­te ti­den job­bet med et for­slag som vil for­hind­re og re­du­se­re uten­for­ska­pet i ar­beids­li­vet. Vi kan, hvis vi får økte stat­li­ge over­fø­rin­ger, sør­ge for at fle­re kom­mer inn i ar­beids­li­vet, sam­ti­dig som vi re­du­se­re an­tall men­nes­ker på pas­si­ve ytel­ser.

Jeg øns­ker at Nav-kon­to­rer i hele Ag­der skal få mer res­sur­ser, og alle uten­for ar­beids­li­vet som øns­ker det, skal kun­ne få opp­følg­ning og hjelp til å søke på job­ber, og eks­tra ut­dan­nel­se for å yt­ter­li­ge­re for­ster­ke mu­lig­he­ten sin for å jobb.

I kor­te trek­ke hand­ler det om mer øre­mer­ke­de mid­ler til NAV kon­to­re­ne, som skal bru­kes til tet­te­re opp­følg­ning av de som er mo­ti­ver­te på å få jobb, og tet­te­re opp­følg­ning av and­re som av en el­ler an­nen grunn er uten­for ar­beids­li­vet, men har rest­ar­beids­evne.

Vi går glipp av 687 000 års­verk hvert enes­te år på grunn av utenforskap. Man­ge av dis­se men­nes­ke­ne har både rest­ar­beids­evne og er i yr­kes­ak­tiv al­der. Det er for man­ge, og vi som sam­funn har et enormt an­svar i å leg­ge til ret­te for at sår­ba­re grup­per også kom­mer inn på ar­beids­mar­ke­det.

I Stor­bri­tan­nia så har de en ord­ning som he­ter Jobcent­re Plus, det kan sam­men­lik­nes med en ut­vi­det form for til­taks­pen­ger, der man kre­ver at bru­ke­re er mer ak­ti­ve i sin jobb­sø­king og mø­ter opp på ukent­li­ge kurs og fore­les­nin­ger. For­skjel­len er at de blir an­satt, og får lønn mot at de del­tar på ak­ti­vi­te­ter.

For å få til en slik ord­ning i Ag­der så må man søke sta­ten om mid­ler til en for­søks­ord­ning, mens lands­de­len må stil­le opp med til­taks- og ar­beidsin­klu­de­rings­be­drif­ter som for ek­sem­pel Min­dus i Man­dal og Varodd i Kris­tian­sand. Dis­se be­drif­te­ne er også av­hen­gig av mer mid­ler, slik at de kan styr­ke og ut­vi­de sin virk­som­het.

Hvor­dan vi iva­re­tar de som er uten­for ar­beids­li­vet er med på å de­fi­ne­re hvor­dan vi er som sam­funn. Jeg me­ner at vi gjør mye for de som fal­ler uten­for, de får sine ret­tig­he­ter iva­re­tatt. Men er det nok? Jeg har tro på at hvis vi gir de som er uten­for ar­beids­li­vet mu­lig­he­ter, gir vi de rett opp­følg­ning, og sør­ger vi for at de har til­strek­ke­lig med ar­beids mo­ti­va­sjon så har vi alle mu­lig­he­ter til å lyk­kes.

Ord­nin­gen VTA (Va­rig til­rette­lagt ar­beid) er en av norsk ar­beids­livs suk­sess­his­to­ri­er iføl­ge Vic­tor Nor­man, det hand­ler om å leg­ge til ret­te for men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­ev­ner men som fort­satt har rest­ar­beids­evne og NAV til­byr inn­til va­rig lønns­til­skudd.

Jeg vil at vi skal ta la­er­dom av mo­del­len fra Stor­bri­tan­nia, og i et sam­ar­beid mel­lom NAV og alle Ag­ders kom­mu­ner leg­ger til ret­te for en til­sva­ren­de ord­ning i Ag­der.

Blir det fler­tall for et for­søks­pro­sjekt i Ag­der kan det med stat­li­ge mid­ler bety at alle NAV kon­tor i Ag­der får mer res­sur­ser og kan til­by sine bru­ke­re tet­te­re og bed­re opp­følg­ning. De fles­te NAV kon­tor i dag har man­ge dyk­ti­ge an­sat­te, men de har man­gel på res­sur­ser og har ikke mu­lig­het til å gi alle bru­ke­re nød­ven­dig bi­stand som ofte er nød­ven­dig for å få fle­re i jobb.

Vi er en re­gion som har ut­ford­rin­ger med leve­kår og høy an­del av be­folk­nin­gen er uten­for ar­beids­li­vet. Der­for vil jeg at Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne ber om stat­lig støt­te til et for­søks­pro­sjekt til­sva­ren­de Jobcent­re Plus.

For­sla­get jeg øns­ker å frem­me er som føl­ger:

Fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der job­ber for at re­gio­nen skal lyk­kes med ar­beidsin­klu­de­ring. Vi vet at vi har en ut­ford­ring med leve­kår, og en høy an­del av våre inn­byg­ge­re er uten­for ar­beids­li­vet. Der­for øns­ker vi at ad­mi­ni­stra­sjo­nen ut­ar­bei­der et for­slag til hvor­dan vi kan dra la­er­dom av ord­nin­gen med Jobcent­re Plus i Eng­land, og frem­leg­ger for­slag til en søk­nad som in­ne­ba­erer til­skudd av stat­li­ge mid­ler igjen­nom en for­søks­ord­ning som gjel­der alle NAV kon­tor i Vest-ag­der.

Vi­de­re ber vi også at sam­me for­slag sen­des til Aust-ag­der fyl­kes­ting, slik at de også kan va­ere en del av for­søks­ord­nin­gen hvis de øns­ker. Stei­nar Berg­støl Andersen,

Gruppe­le­der Vest-ag­der Frp

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.