Tryk­ke­ri ble slått kon­kurs

Opp­bud for and­re gang Heg­land Trykk AS gikk kon­kurs i 2015. Et­ter­kom­me­ren Heg­lands AS led sam­me skjeb­ne man­dag.

Lister - - NAERINGSLIV - Av Åse Astri Bak­ka

Bo­et til Heg­lands AS er tatt un­der ret­tens be­hand­ling som kon­kurs­bo etter be­g­ja­e­ring fra Skatt Sør . Det­te skjer for­di den sak­søk­te tryk­keri­be­drif­ten i Flekke­fjord ved styre­le­der skyl­der om­lag 280.000 kro­ner i mer­verdi­av­gift for ter­mi­ner både i 2017 og 2018, samt ren­ter og ge­byr.

I til­legg har skatte­opp­kre­ve­ren i Vest­re Ag­der be­g­ja­ert med­tatt skyl­dig ar­beids­gi­ver­av­gift med rett i un­der­kant av 70.000 kro­ner.

Er­kjen­te be­lø­pe­ne

Be­g­ja­e­rin­gen ble be­hand­let i Lis­ter ting­rett man­dag. Skyld­ne­ren er­kjen­te i retts­mø­tet å skyl­de sak­sø­ke­ren de opp­git­te be­lø­pe­ne.

– Skyld­ne­ren opp­lys­te at hans ei­en­de­ler ve­sent­lig be­står i ei­en­dom­men pro­duk­sjo­nen på­går i og en­kel­te ma­ski­ner, og an­slo at det var vans­ke­lig å angi ei­en­de­le­nes sam­le­de ver­di, he­ter det i kjen­nel­sen.

Gjel­den ka­rak­te­ri­se­res som be­ty­de­lig og det har tid­li­ge­re va­ert for­søkt satt igang ar­beid for å få til en fri­vil­lig gjelds­ord­ning, men det­te har ikke lyk­tes.

– Den sam­le­de gjeld er vans­ke­lig å an­slå ek­sakt, men gjel­den er pr. i dag stør­re enn ver­di­ene på ei­en­de­ler. Virk­som­he­ten be­står i pro­duk­sjon av stor­hus­hold­nings­ar­tik­ler og er igang­va­eren­de. Virk­som­he­ten eier sin egen ei­en­dom og be­ta­ler ikke hus­leie eks­ternt, he­ter det i kjen­nel­sen.

Seks an­sat­te

To­talt seks an­sat­te in­klu­dert dag­lig le­der på­vir­kes av kon­kur­sen. Fle­re av dis­se job­ber del­tid.

Ret­ten leg­ger til grunn at sak­sø­ke­ren har et for­falt krav mot skyld­ne­ren som det ikke er stilt be­tryg­gen­de sik­ker­het for. Skyld­ne­ren er­kjen­te i retts­mø­tet å va­ere in­sol­vent og mot­sat­te seg ikke åp­ning av kon­kurs. Å va­ere in­sol­vent be­tyr at man har pro­ble­mer med å inn­fri sine øko­no­mis­ke for­plik­tel­ser etter hvert som de for­fal­ler og at ved­kom­men­de er i øko­no­misk un­der­ba­lan­se.

Kjen­nel­sen i ting­ret­ten ble av­sagt man­dag. Ad­vo­kat Ing­vald Snert­ham­mer ble opp­nevnt som bo­be­sty­rer.

Det er be­ram­met skifte­sam­ling etter kon­kurs­lo­ven ons­dag 19. de­sem­ber. Skyld­ner plik­ter da å møte.

Det­te er ikke førs­te gang en tryk­keri­virk­som­het på Trøngs­la i Flekke­fjord er i hardt vaer. Be­drif­ten Heg­land Trykk AS holdt tid­li­ge­re til sam­me sted. Sty­ret for tryk­ke­ri­et slo Heg­land Trykk AS selv kon­kurs i 2015.

–Skyld­ne­ren har opp­lyst at den sam­le­de gjel­den er på ca. kr. 3.500.000,- og at sel­ska­pets ak­ti­va ve­sent­lig be­står i drifts­til­be­hør og ma­ski­ner, med en sam­let an­slått ver­di som til­si­er en be­ty­de­lig un­der­ba­lan­se, ble det opp­lyst den­gang i opp­buds­be­g­ja­e­rin­gen fra Lis­ter ting­rett.

FOTO: MONA WIKØREN

Ing­vald Snert­ham­mer er opp­nevnt som bo­be­sty­rer for kon­kurs­boet etter Heg­lands AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.