Klar for før­juls­mes­se

Lister - - KULTUR -

Lyng­dal Fri­kir­ke ar­ran­ge­rer sin tra­di­sjons­rike før­juls­mes­se først­kom­men­de lør­dag.

Fri­kir­ken i Lyng­dal har ar­ran­gert før­juls­mes­se år­lig si­den 1985. Over­skud­det fra årets mes­se går til or­ga­ni­sa­sjo­nen Håp for al­les Hou­se of hope-pro­sjekt.

Mes­sen har de sis­te åre­ne klart å sam­le inn rundt 200.000 kro­ner, og ar­ran­gø­re­ne hå­per de kla­rer de sam­me i år.

– Tra­di­sjo­nen tro ble det salgs­bo­der med salg av jule­pynt, små­in­te­ri­ør, små­ka­ker, ferskt brød og an­net spi­se­lig, sier Birgitte Stø­le Ther­kel­sen i Lyng­dal Fri­kir­ke.

Det blir salg av di­ver­se strikke­tøy og strikke­opp­skrif­ter. Ar­ran­gø­re­ne fris­ter med fle­re åre­salg med pre­mi­er og trek­ning på et ho­ved­lot­te­ri.

– Det blir også bar­nas jule­mes­se, med blant an­net brukt­mar­ked med salg av le­ker, for­tel­ler Stø­le Ther­kel­sen.

Før­juls­mes­sen åp­ner med åp­nings­møte, med sang av Fri­ba­go og an­dakt av Kje­til og El­se Liv Aus­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.