Del­tar i kunn­skaps- og tek­no

Lister - - KULTUR - Av Ru­ben Du­vold

Hele klas­sen ved År­nes sko­le i Lyng­dal skal i hel­ga stil­le opp i First Lego League, hvor de både skal vise frem sine kunn­ska­per og fer­dig­he­ter.

Det er både vel­dig gøy og vel­dig la­e­re­rikt, sier Sel­ma Tan­ke-han­sen, som er elev i sjet­te klas­se på År­nes sko­le.

FIRST LEGO LEAGUE er en tek­no­lo­gi og kunn­skaps­kon­kur­ran­se for barn og unge mel­lom 10 og 16 år. Bar­na skal kom­me frem til løs­nin­ger som skal hjel­pe mot for­skjel­li­ge ut­ford­rin­ger som sam­fun­net har. La­erer og vei­le­der for klas­sen i den­ne kon­kur­ran­sen, Ane Te­sa­ker Bel­land, fø­ler at det pas­ser godt inn i skole­ar­bei­det. – Kon­kur­ran­sen er lagt opp til at det skal pas­se med kom­pe­tanse­må­le­ne både på bar­ne- og ung­doms­sko­len, så det­te går inn i sam­funns­fag, na­tur­fag og også en god del norsk.

– Årets kon­kur­ran­se hand­ler om ver­dens­rom­met. Noe som er et emne vi også skal gjen­nom i skole­sam­men­heng, og det­te var da en litt an­ner­le­des måte å job­be med det på.

I KON­KUR­RAN­SEN er alle opp­ga­ve­ne byg­get av Lego, og en del av kon­kur­ran­sen går ut på å pro­gram­me­re en ro­bot til å kun­ne gjø­re for­skjel­li­ge opp­drag som er van­li­ge å gjø­re i ver­dens­rom­met, noe som kan va­ere ut­ford­ren­de og spen­nen­de for barn i sjet­te klas­se.

Alle ele­ve­ne i klas­sen skal va­ere med til Grim­stad og vise frem hva de har gjort på pro­sjek­tet, og på spørs­må­let om de ser frem mot hel­ga, er ikke Sel­ma Tan­ke-han­sen i tvil.

– Jeg gle­der meg 1000 pro­sent, sier hun.

Re­gions­kon­kur­ran­sen skal hol­des først­kom­men­de helg i Grim­stad, og ele­ve­ne er kla­re for å vise frem det de har job­bet med den sis­te ti­den. For­håp­nin­ge­ne for å kom­me vi­de­re er li­ke­vel ikke sky­høye.

MÅ­LET er å la­ere mye, men jeg har ikke hørt om noen som går vi­de­re det førs­te året de er med, så vi har ikke sto­re for­håp­nin­ger om det. – Mar­keds­fø­rings­grup­pa vår lig­ger gans­ke godt an frem mot hel­ga, men pro­gram­me­ring er litt vans­ke­li­ge­re å få til å gjø­re helt rik­tig, spe­si­elt når man ald­ri har gjort det før, me­ner Ane Te­sa­ker Bel­land.

I forsk­nings­de­len av kon­kur­ran­sen har «Vor­tex», som er lag­nav­net til klas­sen, valgt å set­te fo­kus på hvor­dan de kan få mind­re søp­pel i ver­dens­rom­met. De har la­get en ro­bot som kan sam­le sam­men søp­pel med ro­bot­ar­mer og sam­le det i et fiske­nett, for så å bren­ne det opp i atmos­fa­eren.

KLAS­SEN har sam­men ringt rundt til man­ge for­skjel­li­ge be­drif­ter, og har til sam­men

«Vor­tex» som grup­pa kal­ler seg, stil­ler hele gjen­gen opp i Grim­stad på lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.