På Face­bo­ok

Lister - - MENINGER -

Om skatte­lis­te-le­der

” Sy­nes re­dak­tø­ren bør mer­ke «le­der»ar­tik­le­ne de da­ge­ne den er iden­tisk i fle­re avi­ser, den­ne kun­ne vi vel lese i Lin­des­nes i dag også? Har enda til gode å lese noe fra «re­dak­tø­ren» som fak­tisk hand­ler om Lis­ter...mu­lig det har gått meg hus for­bi. Sav­ner de litt skar­pe le­der­ne til Svein­ung W Jen­sen, ofte lo­kalt for­ank­ret med både hu­mor og «snert». Det blir mye klipp og lim om sa­ker som ikke hand­ler om Lis­ter i det hele tatt. Hvor er du herr Re­dak­tør? GØRIL ONARHEIM

” Har jeg fak­tisk in­gen tro på. Kun for å opp­nå klikk og tje­ne pen­ger. Nå kan hver­man­sen sno­ke «litt» uten å leg­ge inn spor etter seg. De som vir­ke­lig har be­hov for det­te gjør det di­rek­te i ba­sen til skatte­myn­dig­he­te­ne – men da glip­per for­tje­nes­ten til avi­sen. Mao helt unød­ven­dig tab­loid­vas. JAN BRO­DER DAHL

Om bun­kers-spren­ging

” Sy­nes det er gøy å se så man­ge har me­nin­ger om ting som de ikke eier. Hva med at alle skal be­stem­me hvor­dan dere skal ha det hjem­me. JAN HEL­GE SAMUELSEN

” Sy­nes det er trist at fir­ma på opp­drag av kom­mu­nen blir hengt ut sånn.er da kom­mu­nen som bur­de skjem­mes. RU­NE TØNNESSEN

” Sånn se­riøst? Nok en gang be­vi­ser de at de er in­kom­pe­ten­te nis­ser som ald­ri skul­le ha va­ert i po­li­tik­ken. Det er flaut at byen vår sty­res av dis­se dim­lin­ge­ne. GLENN MAVERICK BIRGERSSON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.