Hun kjøp­te Ut­sik­ten

Lister - - FORSIDE -

– Jeg le­der med hjer­tet, med for­nuf­ten og litt med spon­ta­ni­te­ten, sier Ag­nes Bernt­sen.

– Skal vi kjø­pe Ut­sik­ten ho­tell?

Det var ei­en­doms­in­ves­to­ren Kurt Mosvold som var i den and­re en­den av te­le­fon­lin­jen. Ag­nes Bernt­sen var i den and­re. Ka­len­de­ren vis­te au­gust må­ned.

– Hvor­for det? Jeg trod­de ikke du skul­le inn i ho­tell­bran­sjen, re­pli­ser­te den Kris­tian­sand-bo­sat­te 54-årin­gen fra Sand­nes.

Te­le­fon­sam­ta­len end­te med at de to for­ret­nings­part­ner­ne tok en kopp kaf­fe sam­men. Så var sa­ken av­gjort.

– Jeg er im­pul­siv, og ikke vel­dig ana­ly­tisk. Jeg tren­ger ikke 100 år på å be­stem­me meg. Det at Kurt var med på det­te var helt av­gjø­ren­de for at jeg valg­te å gå inn i det­te. Jeg har job­bet tett med ham i fire år, og opp­le­ver ham som en so­lid, stø­dig og re­flek­tert mann, sier Ag­nes Bernt­sen.

FOR DRØYE to uker si­den ble hun (45 pro­sent ei­er­an­del), Kurt Mosvold (45 pro­sent) og tid­li­ge­re bank­sjef i Kvi­nes­dal Spare­bank, Svein Her­man­sen (10 pro­sent), pre­sen­tert som de nye ei­er­ne av ho­tel­let på Ut­sik­ten. De tre kjøp­te ho­tel­let for 33 mil­lio­ner kro­ner.

54-årin­gen fra Sand­nes kom­mer til å va­ere den av de tre som kom­mer til å gå ak­tivt inn i den dag­li­ge ho­tell­drif­ten. Fram til over­ta­kel­sen skal hun og den nå­va­eren­de ho­tell­di­rek­tø­ren, Odd In­gar Als­vik fin­ne form og fa­song på hvor­dan or­ga­ni­se­rin­gen vil bli.

– Jeg had­de ald­ri sagt ja til å gå inn i det­te pro­sjek­tet uten at jeg had­de tro på det. Det had­de jeg ikke gid­det, for­tel­ler Bernt­sen.

Ho­tel­let på Ut­sik­ten har slitt med røde tall fra star­ten av. For tre år si­den kom Bøl­gen & Moi inn på drifts­si­den, og har gjort fle­re grep for å få den dag­li­ge øko­no­mi­en på stell.

– Jeg er yd­myk i for­hold til den rol­len jeg har sagt ja til. Det fin­nes in­gen en­kel trylle­for­mel. Først og fremst vil jeg vi­dere­ut­vik­le den rydde­job­ben som al­le­re­de er star­tet. Så har jeg et håp om at vi kan kla­re å kom­me i ba­lan­se på drif­ten i 2020, sier Ag­nes Bernt­sen.

På sin egen hjemme­side ka­rak­te­ri­se­rer hun seg som litt «små­ga­len», og ute­luk­ker ikke at det kan bli litt ab­le­gøy­er på Kvi­nes­dal-ho­tel­let frem­over.

– Jeg har noen ide­er, men jeg må gjø­re meg litt kjent i om­rå­det før jeg rø­per for mye. Men jeg har kon­tak­ter både i øst og vest, og hå­per å kun­ne dra nyt­te av mitt kon­takt­nett for å få folk til å kom­me til Ut­sik­ten. Fak­tisk er det man­ge der ute som ikke vet at det ek­sis­te­rer noe ho­tell her. Så det blir en jobb å for­kyn­ne bud­ska­pet om ut­sikts­per­len i Kvi­nes­dal, sier hun.

MEN HVEM er Ag­nes Bernt­sen, egent­lig?

– Jeg er en en­ga­sjert da­me, med mye ener­gi og på­gangs­mot, og så sy­nes jeg det er kjekt med nye ut­ford­rin­ger, sier hun.

– «Små­ga­len», står det på hjemme­si­den din?

– Det er vel noe som lig­ger litt i ge­ne­ne. Vi le­ver bare en gang, og vi kan ikke for­ven­te at om­gi­vel­se­ne skal kryd­re til­va­er­el­sen. Der­for får vi gjø­re det selv. Det er blitt slik i Nor­ge at for­eld­re­ne la­ger opp­legg for un­ge­ne al­le­re­de fra de er små. Bar­na for­ven­ter at ting leg­ges til ret­te for dem. Det for­plan­ter seg i det voks­ne li­vet, og fø­rer til at vi får et samfunn der alt­for man­ge le­ner seg til­ba­ke og tror at ting kom­mer av seg selv.

Hun er opp­vokst i Sand­nes, og had­de sin førs­te jobb i et re­klame­byrå i Stav­an­ger. Hun har er­fa­ring fra salg av kon­tor­møb­ler og fikk sin førs­te le­der­stil­ling i en al­der av 25 år, da hun fikk an­svar for al­le ka­fe­ene og res­tau­ran­te­ne på Stav­an­ger luft­havn.

– Jeg le­ver etter mot­to­et til grün­de­ren In­ge Brigt Aar­bak­ke: «Hvor­for gjø­re det vans­ke­lig når man kan gjø­re det en­kelt?»

DET ER NÅ 26 år si­den hun stif­tet be­kjent­skap med ho­tell­bran­sjen, da hun ble drifts­le­der ved det fa­mi­lie­eide Ho­tel Al­stor i Stav­an­ger. Hun ble va­eren­de på Al­stor i to år, og ble etter hvert mar­keds­sjef i Te­le­nor Be­drift i Ro­ga­land. I 1997 ble hun ho­tell­di­rek­tør på Ja­eren ho­tell, som had­de slitt i en pe­rio­de på ti år.

– Vi be­gyn­te å tje­ne pen­ger etter det førs­te drifts­året, og tre­dob­let om­set­nin­gen, sier 54-årin­gen, som ble va­eren­de fem år i sjefs­sto­len.

Hun har all­tid hatt en drag­ning mot Sør­lan­det, og på vei hjem fra en helge­tur til Lis­ta en juni­dag i 2002 spur­te hun man­nen sin om ikke de skul­le sel­ge alt i Ro­ga­land og flyt­te til Sør­lan­det. Han lot seg over­tale. Seks da­ger se­ne­re had­de de kjøpt hus i Kris­tian­sand.

AG­NES BERNT­SEN star­tet opp fir­ma­et Tan­goo AS, og me­nin­gen var å rei­se rundt og bi­stå ho­tell- og res­tau­rant­bran­sjen med in­spi­ra­sjon og fore­drag. Men så fikk hun en fore­spør­sel om å ta over Strand Ho­tel Fe­vik, som had­de slitt med drif­ten i 23 år.

– Jeg sa ja til å va­ere der i to-tre år, men ble der i 14. Det var en fan­tas­tisk rei­se. Jeg er skrudd sam­men slik at jeg all­tid er op­ti­mist og ser mu­lig­he­ter, og så plei­er jeg all­tid å tri­ves der jeg hav­ner, sier hun.

I tre må­ne­der, fra april til juni i år var hun drifts­di­rek­tør i ho­tell­sel­ska­pet til Gla­stad Far­sund AS, og had­de over­ord­net an­svar for fem ho­tel­ler, der­iblant Re­de­ri­et i Far­sund og Cale­do­ni­en i Kris­tian­sand.

– Jeg så vel al­le­re­de den førs­te uken at det ikke var det ret­te for meg. Der­for hop­pet jeg av, sier hun.

NÅ ER DET Ut­sik­ten som gjel­der. Ag­nes Bernt­sen har lo­vet å gi full gass. Det vir­ker som om al­le ho­tell­pro­sjek­te­ne hun tar i, blir til gull.

– Hva er opp­skrif­ten?

– Tre ting. Hardt ar­beid, hardt ar­beid og hardt ar­beid.

– Så en­kelt?

– Det hand­ler om å ska­pe en kul­tur. Al­le må va­ere bi­drags­yte­re. Det må byg­ges en fel­les vin­ner­kul­tur der al­le er med og støt­ter og ut­vik­ler hver­and­re. Selv om det all­tid vil va­ere noen som ikke li­ker le­der­sti­len min, tror jeg selv at jeg er gans­ke flink til å få med folk og få dem til å yte. Jeg ser på meg selv som en fot­ball­tre­ner, der det er mitt an­svar å få la­get til å fun­ge­re. Men tre­ne­ren kan ikke gjø­re alt ale­ne. Den en­kel­te spil­ler har an­svar for å va­ere frisk og opp­lagt til tre­nin­ger og kamp.

Ag­nes Bernt­sen ler ener­gisk.

– Og så må man tør­re å gå litt uten­for kom­fort­so­nen. Jeg le­der med hjer­tet, med for­nuf­ten, og litt med spon­ta­ni­te­ten. Og så må man hen­te ener­gi fra om­gi­vel­se­ne.

– Ko­b­ler du noen gang av?

– Å ja. Vi har en hyt­te i Sogn og Fjor­da­ne hvor vi er en del. Der kom­bi­ne­rer jeg av­kob­ling med det å va­ere styre­le­der for et ho­tell i Florø. El­lers li­ker jeg godt å trim­me. Jeg både lø­per og går. Jeg er også glad i å stå på ski på vin­te­ren, og om som­mer­en er vi mye ute i båt. De som står meg na­er, tror jeg er helt pro­pell. Men jeg er fak­tisk vel­dig glad i alene­tid. Da kan jeg set­te meg ned og se en god ac­tion­film.

En te­le­fon­sam­ta­le og en kaffe­kopp var det som skul­le til for å få Ag­nes Bernt­sen (54) til å kjø­pe ho­tel­let på Ut­sik­ten. Av Tom Arild Støle

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.