Side­valg uten tap

Lister - - NYHETER -

TSik­res­te kon­klu­sjon på de to noe spri­ken­de må­lin­ge­ne får bli at det er tur­bu­len­te ti­der i norsk po­li­tikk.

o fers­ke må­lin­ger plas­se­rer KRF på ste­det hvil, så vidt over sperre­gren­sen. Over­ras­ken­de nok for må­lin­ger som er tatt opp i da­ge­ne rundt den opp­ri­ven­de stri­den om vei­valg og re­gje­rings­for­hand­lin­ger. An­tal­let inn-og ut­mel­del­ser i par­ti­et ser fore­lø­pig ut til å gå noen­lun­de i ba­lan­se.

Er det de sam­me be­ve­gel­se­ne som gjen­spei­les når må­ling s in­sti­tut­te­ne spør

«hvis det var stor­tings­valg i dag»? El­ler kan­skje hel­ler en av­ven­ten­de hold­ning etter det halv­de­len av det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet no­ter­te som en sei­er og den and­re halv­de­len som et ne­der­lag? På par­ti­ets ”røde side” er kref­ter i gang med en plan B, om for­hand­lin­ge­ne med Høy­re, Frp og Venst­re mot for­mod­ning skul­le stran­de.

AVKLARINGEN I KRF sist helg har i al­le fall, og na­tur­lig nok, med­ført fle­re stra­tegi­ut­spill blant de rød/grøn­ne. Her tas det til orde for å søke ny sam­ling med Stol­ten­berg 2-re­gje­rin­gen som mal, ut­spil­le­ne kom­mer både fra den po­li­tis­ke venstre­si­den og fra hold in­nen fag­be­ve­gel­sen –som har kun­net sty­re sin be­geist­ring for «Krf-flør­ten til Jo­nas». Nor­fak­ta-må­lin­gen i Na­tio­nen og Klasse­kam­pen ons­dag ga nytt håp i så måte. Ap, Sp og SV fikk her rent fler­tall.

DA­GEN ETTER pre­sen­ter­te Da­gens Na­e­rings­liv en Senti­o­må­ling med 87 man­da­ter og der­med fler­tall for de fire par­ti­ene på «blå side». Her har al­le fire en viss frem­gang, mens Ap må no­te­re en mar­kant til­bake­gang. Alt­så in­tet sig­nal om opp­slut­ning s svik­tel­ler­re­gje­rings sli­ta­sje for Er­na Sol­bergs re­gje­rings pro­sjekt. Sik­res­te kon­klu­sjon på det o noe spri­ken­de må­lin­ge­ne får bli at det er tur­bu­len­te ti­der i norsk po­li­tikk.

MEN HVA MÅ­LIN­GE­NE el­lers ty­der på, er at den mas­si­ve medie­opp­merk­som­he­ten om KRF gjen­nom fle­re uker ihøst, ikke har gitt sa­er­lig vel­ger­ge­vinst. Det må va­ere skuf­fen­de. For gjen­nom all vei­valg­strid har par­ti­et fått en unik mu­lig­het til også å vise frem sine po­li­tis­ke sa­ker og bry­ne dem mot and­re par­ti­er – noe som kun­ne ten­kes å va­ere en bed­re po­si­sjon enn å hav­ne i be­gi­ven­he­te­nes slag­skyg­ge. En­kelt­må­lin­ger skal tas med al­le for­be­hold. Men de to førs­te må­lin­ge­ne etter vei­valg­tu­mul­te­ne gir en peke­pinn: KRF er ikke blitt straf­fet for å gå til høy­re. For tal­le­ne rom­mer vel ikke en for­vent­ning om at for­hand­lin­ge­ne skal mis­lyk­kes og bane vei for Stø­re?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.