Trek­ker Hog­gan­sti-kla­ge

Lyng­dal Ei­en­dom AS vil vur­de­re å kre­ve er­stat­ning

Lister - - NYHETER - Av Tor­rey Enok­sen

Lyng­dal Ei­en­dom AS og Yama­ha Båt & Mo­tor­sen­ter trek­ker kla­ge­ne sine på byg­ging av ny fyl­kes­vei til Lyng­dal havn og vi­de­re til Sve­ne­vik.

Sam­ti­dig vars­ler ad­vo­kat Yng­ve An­der­sen i ad­vo­kat­fir­ma­et Wige­myr & Co, som re­pre­sen­te­rer Lyng­dal Ei­en­dom AS, at de ikke er for­nøyd med pla­nen som kom­mu­nen har lagt ut til hø­ring.

– At kla­gen trek­kes in­ne­ba­erer ikke at våre kli­en­ter er for­nøyd med den nye pla­nen. Tvert imot er pla­nen så inn­gri­pen­de i for­hold til ei­en­doms­bru­ken at Lyng­dal Ei­en­dom AS vil vur­de­re å kre­ve inn­løs­ning el­ler er­stat­ning etter be­stem­mel­se­ne i plan- og byg­nings­lo­vens ka­pit­tel 15.

Havn og sik­ker vei

6. sep­tem­ber i år ved­tok kom­mune­sty­ret å leg­ge re­gu­le­rings­pla­nen for en ny fyl­kes­vei fra Agne­fest via Lyng­dal havn til Sve­ne­vik ut til hø­ring. Pla­nen om­fat­ter blant an­net byg­ging av en helt ny vei på en stein­fyl­ling som skal leg­ges i sjø­en mel­lom kai­an­leg­get til Yama­ha Båt & Mo­tor til Lyng­dal havn. Gjen­nom­fø­res det­te, kan da­gens sma­le og til dels sva­ert uover­sikt­li­ge Hog­gan­sti­en om­gjø­res til gang- og syk­kel­vei.

Vi­de­re kan kaifron­ten ut­vi­des slik at en får en na­er­me­re 600 me­ter lang sam­men­hen­gen­de kai. Blir det­te en rea­li­tet kan Lyng­dal få en enda stør­re rol­le som havn mel­lom Stav­an­ger og Kris­tian­sand.

Benke­for­slag

Det som er en av de sto­re ut­ford­rin­ge­ne for å kun­ne gjen­nom­føre vei­pla­nen er for­hol­de­ne i Agne­fest, ikke minst i bun­nen av Hog­gan­sti­en. Slik pla­nen er ut­for­met nå, vil den nye vei­en til hav­nen og vi­de­re til Sve­ne­vik bli lig­gen­de helt inn­til veg­gen på Yama­ha Båt & Mo­tors an­legg.

Det ad­vo­kat Yng­ve An­der­sen rea­ge­rer på veg­ne av sine kli­en­ter, er at po­li­ti­ker­ne vil re­gu­le­re sto­re de­ler av tom­te­ne og kai­ene de dis­po­ne­rer i dag til of­fent­lig havn.

– Det mest inn­gri­pen­de er at kai­ene og sto­re de­ler av tom­te­ne er blitt re­gu­lert til of­fent­lig havn (SHA). En del av den­ne bånd­leg­gin­gen skjed­de helt i slutt­fa­sen av plan­pro­ses­sen ved at det frem­kom som et benke­for­slag i kom­mune­styre­mø­tet. Kon­se­kven­se­ne av det­te benke­for­sla­get sy­nes ikke å va­ere plan­fag­lig ut­re­det, og det ram­mer våre kli­en­ter sa­er­skilt hardt, skri­ver ad­vo­kat An­der­sen.

Kon­se­kven­ser

Yama­ha Båt & Mo­tor vi­ser til at fir­ma­et er av­hen­gig av stor la­ger­ka­pa­si­tet uten­dørs og kjøre­vei rundt byg­get. Vei­en de be­nyt­tet i dag vil i frem­ti­den bli tatt til of­fent­lig vei, og vil kun­ne føre til at flyt­ting av bå­ter med truck og laste­bi­ler vans­ke­lig­gjø­res.

Vi­de­re me­ner ad­vo­kat An­der­sen at Yama­ha Båt & Mo­tor kan ri­si­ke­re at de gjen­nom den­ne pla­nen mis­ter til­gan­gen til sjø­en. De kre­ver at kom­mu­nen for­sik­rer virk­som­he­ten til­gang til sjø via en bukt mel­lom da­gens kai­an­legg som be­drif­ten har i dag og et frem­ti­dig ut­fylt om­rå­de hvor kai­en kan bli plas­sert.

– Mot vei­en tas de­ler av tom­ta til of­fent­lig vei. Vi­de­re tas par­ke­ring s area­let i for­kant, samt yt­ter­li­ge­re to me­ter av tom­ta mot sjø­en til of­fent­lig havn. Det­te med­fø­rer: 1: Byg­get må ri­ves fora t re­gu­le­rings­pla­nen skal kunne­gjen­nom­fø­res .2: D eter ikke­mu­lig å etab­le­re lov­lig par­ke­ring til ei­en­dom­men, skri­ver ad­vo­kat An­der­sen.

At kla­gen trek­kes in­ne­ba­erer ikke at våre kli­en­ter er for­nøyd med den nye pla­nen. AD­VO­KAT YNG­VE AN­DER­SEN

Slik ser en for seg Agne­fest kan se ut når en ny fyl­kes­vei der Hog­gan­sti­en om­gjø­res til gang- og syk­kel­vei kan se ut. Lyng­dal Ei­en­dom AS, som ei­er Yama­ha Båt & Mo­tor, vars­ler at de vil kre­ve inn­løs­ning el­ler er­stat­ning av da­gens an­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.