To valg­da­ger i Ha­ege­bo­stad

Lister - - NYHETER -

Kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­val­get i 2019 av­vik­les over to da­ger i Ha­ege­bo­stad.

Det har Ha­ege­bo­stad kom­mune­sty­re en­stem­mig ved­tatt. Ved­ta­ket var i tråd med råd­man­nens an­be­fa­ling og inn­stil­ling.

De to valg­da­ge­ne blir søn­dag 8. og man­dag 9. sep­tem­ber 2019.

Kom­mune­sty­ret har de­le­gert til valg­sty­ret å be­stem­me åp­nings­ti­den på valg­tin­get og for­hånds­tem­min­gen. Valg­sty­ret får også i opp­drag å opp­nev­ne stemme­sty­re i Ei­ken krets og Ha­ege­bo­stad krets med til­hø­ren­de vara­med­lem­mer i hen­hold til valg­lo­vens be­stem­mel­ser.

– Kom­mune­sty­ret de­le­ge­rer til valg­sty­ret alt som etter valg­lo­ven kan de­le­ge­res, he­ter det også av­slut­nings­vis i det en­stem­mi­ge ved­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.