Arkeo­lo­gisk re­gist­re­ring

Lister - - NYHETER -

Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se av grav­min­ner på en ei­en­dom på Ha­nan­ger i Far­sund hvor det var re­gist­rert fire grav­min­ner.

Bak­grun­nen for un­der­sø­kel­sen er at Uni­ver­si­te­tets Oldsaks­sam­ling skri­ver i brev fra 12. juni 1972 at to av grav­min­ne­ne er ska­det i for­bin­del­se med opp­ar­bei­ding av par­ke­rings­plass og at­komst­vei til tom­ten.

– Det ble ikke fun­net spor etter kul­tur­min­ner un­der bak­ken. De to kul­tur­min­ne­ne må der­for an­ses som tapt. Når det gjel­der de to and­re, så står det i bre­vet fra Oldsak­sam­lin­gen at dis­se ikke er øde­lagt men «del­vis til­dek­ket av jord­mas­ser». Det be­tyr at sel­ve grav­kam­me­ret un­der jor­den kan va­ere in­takt, og at de frem­de­les må be­trak­tes som fre­det etter kul­tur­minne­lo­ven, skri­ver ar­keo­log Snor­re Hau­ka­lid hos Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren i Vestag­der i et brev til grunn­ei­e­ren og Far­sund kom­mu­ne.

Da­gens grunn­ei­er over­tok ei­en­dom­men for få år si­den, og er ikke kjent med den gam­le sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.