– Mye god in­for­ma­sjon

Man­ge møt­te opp for å del­ta i folke­møte om Feda­hei­men

Lister - - NYHETER - Av Olav Ho­el

Et til­na­er­met full­satt lo­ka­le på klubb­hu­set til Fe­da IL møt­te frem til folke­mø­tet om Feda­hei­men ons­dag kveld.

Bak­grun­nen for mø­tet er at be­boer­ne på Fe­da har fått høre at det job­bes med en ut­red­ning om hva som skal va­ere på Feda­hei­men i åre­ne som kom­mer. Etter mø­tet var ar­ran­gø­ren glad for å ha fått med kjenn­skap til det som fore­går, og at de fort­satt vil kjem­pe for å be­hol­de hei­men slik som den er i dag, even­tu­elt med nød­ven­di­ge opp­gra­de­rin­ger.

– Jeg sit­ter igjen med en god fø­lel­se hvor fol­ket på Fe­da står sam­men i øns­ket om å be­va­re Feda­hei­men som et hjem for de eld­re når de en gang skal flyt­te hjemme­fra. Vi fikk også mye god in­for­ma­sjon både fra ord­fø­re­ren og fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen, så skal vi som bor her nå for­val­te det vi­de­re og job­be inn mot de po­li­tis­ke par­ti­ene slik at vi kan va­ere med og på­vir­ke i pro­ses­sen. Jeg er også vel­dig glad for at de ga ut­trykk for at vi skal få lov til å va­ere med og på­vir­ke i pro­ses­sen, sier ini­tia­tiv­ta­ker Jor­unn Ka­rin Inge­bret­sen til re­gion­avi­sen Lis­ter.

– 108 frem­møt­te

Her var de ikke først og fremst opp­tatt av å få svar, all den tid sa­ken skal opp til po­li­tisk be­hand­ling, men hun fø­ler de fikk nok in­for­ma­sjon til at den ny­opp­ret­te­de ko­mi­te­en har noe å job­be vi­de­re med.

– Vi vet at det er ster­ke kref­ter i ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Kvi­nes­dal som vil­le lagt ned Feda­hei­men for len­ge si­den, og som ikke er så opp­tatt av at det skal va­ere en heim for gam­le inn­byg­ge­re på Fe­da. Der­for er det vik­tig at vi har po­li­ti­ker­ne på vårt lag, og jeg hå­per at vi skal over­be­vi­se dem om at det er vik­tig for Fe­das vi­de­re ut­vik­ling. For oss er det vel­dig vik­tig å be­hol­de Feda­hei­men slik den er i dag. Bare på det­te mø­tet tel­te vi 108 frem­møt­te, og da ser man hvor vik­tig Feda­hei­men er for al­le de som bor her. Det­te er en stor del av mil­jø­et på Fe­da, på­pe­ker Inge­bret­sen.

– Hel­se- og om­sorg

På mø­tet fikk de frem­møt­te blant an­net vite at det er satt opp fem ar­beids­grup­per som job­ber med å se på hva Feda­hei­men kan bru­kes til. Dis­se te­ma­ene er psy­kia­tri og rus for eld­re, ak­ti­vi­tets­sen­ter med fem lei­lig­he­ter, fem-sju lei­lig­he­ter og ak­ti­vi­tets­til­bud til per­soner med de­mens, hel­døgns be­man­ning med ni rom og ti lei­lig­he­ter med hel­døgns be­man­ning med ak­ti­vi­tets­sen­ter. Ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug er glad for en­ga­sje­men­tet Fe­da-inn­byg­ger­ne vi­ser, men er klar på at de må se på hvor­dan de skal for­val­te res­sur­se­ne på en best mu­lig måte.

– Te­ma­tik­ken rundt Feda­hei­men hand­ler om hel­se- og om­sorgs­tje­nes­ter og til­bud. Det lig­ger i bånn i for­hold til det ar­beids­grup­pe­ne job­ber med, og det er et vik­tig pre­miss. Vi ser på hvor­dan vi kan gi et så godt tje­neste­til­bud vi kan til al­le inn­byg­ger­ne frem­over i tid. Drift og helse­til­bu­det og alt end­rer seg. Der­for kan vi ikke si at alt skal va­ere som før, for ting ut­vik­ler seg in­nen­for blant an­net om­sorgs­tek­no­lo­gi og and­re om­rå­der, så da hand­ler det hele ti­den om hvor­dan vi kan gi det bes­te til­bu­det vi kan få til. Der­for rul­le­rer vi på hel­se- og om­sorgs­pla­nen frem mot 2040, for vi øns­ker å peke ut en ret­ning som tryg­ger og sik­rer at inn­byg­ger­ne får en trygg og god om­sorg. Det er noe som lig­ger i bånn for al­le po­li­ti­ker­ne, sa Kvin­laug un­der mø­tet.

Ord­fø­rer Per-sver­re Kvin­laug had­de tatt tu­ren sam­men med en­hets­le­der Tor­hild Kvin­laug for å in­for­me­re inn­byg­ger­ne hva det job­bes med an­gå­en­de Feda­hei­men.

Jeg sit­ter igjen med en god fø­lel­se hvor fol­ket på Fe­da står sam­men i øns­ket om å be­va­re Feda­hei­men som et hjem for de eld­re. JOR­UNN KA­RIN INGE­BRET­SEN

Kvi­nes­dal-ord­fø­rer Per-sver­re Kvin­laug in­for­mer­te de frem­møt­te om hvor­dan det job­bes rundt sa­ken med Feda­hei­men. Jor­unn Ka­rin Inge­bret­sen tok ini­tia­ti­vet til folke­mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.