Pen­ge­ne strøm­mer inn

Inn­sam­lings­ak­sjon for he­li­kop­ter­søk etter sav­net

Lister - - NYHETER - Av Åse Astri Bak­ka

– Det­te be­vi­ser at sam­fun­net ikke er blitt kal­de­re.

Det sier Ben­te Inge­bret­sen, som tirs­dag kveld sat­te i gang en inn­sam­lings­ak­sjon til inn­tekt for å kun­ne leie he­li­kop­ter i den vi­de­re le­tin­gen etter Ingvald Tjørnhom (79), som er sav­net i Kna­ben-hei­ene.

Be­ty­de­lig be­løp

Det er både opp­ret­te en egen inn­samslings­kon­to og en inn­samslings­ak­sjon via spleis. no. Bare på sist­nevn­te har om­lag 200 per­soner gitt over 63.000 kro­ner in­nen lunsj­ti­der tors­dag, etter at Inge­bret­sen opp­lys­te om ak­sjo­nen på den åpne Face­bo­ok-grup­pen «Lete­ak­sjon etter Ingvald Tjørnhom»halv­an­net døgn tid­li­ge­re.

– Det er helt fan­tas­tisk! Jeg har ikke over­sikt over den and­re kon­to­en, men det er kom­met inn et be­ty­de­lig be­løp også der, sier Inge­bret­sen be­ve­get.

– Hjerte­var­me

Hun for­tel­ler at fa­mi­li­en til Ingvald Tjørnhom er vel­dig takk­nem­li­ge og rørt over støt­ten de får fra sam­fun­net.

– Både fa­mi­lie, ven­ner og folk de ikke kjen­ner stil­ler opp og støt­ter. Det sies at sam­fun­net er blitt kal­de­re. Den hjerte­var­men som her vi­ses er rø­ren­de å se. Det­te be­vi­ser at sam­fun­net ikke er blitt kal­de­re, me­ner Inge­bret­sen, som er en na­er venn av fa­mi­li­en.

Hun sier det har va­ert tun­ge uker etter at den tur­van­te 79-årin­gen dro ut på dags­tur på Kna­ben om for­mid­da­gen søn­dag 28. ok­to­ber. Da han ikke kom hjem til av­talt tid ble han meldt sav­net søn­dag kveld. Si­den har sto­re lete­mann­ska­per va­ert i sving i fle­re om­gan­ger.

Dyrt med he­li­kop­ter

Ons­dag 31. ok­to­ber send­te po­li­ti­et ut en presse­mel­ding der de opp­lys­te at de fra da av de­fi­ner­te vi­de­re søk som etter en an­tatt om­kom­met. Det­te på grunn av ti­den som had­de gått og va­er­for­hol­de­ne i om­rå­det.

Fa­mi­li­en har ikke gitt opp hå­pet om å fin­ne 79-årin­gen, selv om sto­re lete­ak­sjo­ner med fle­re hund­re del­ta­ge­re ikke har endt med øns­ket re­sul­tat.

Nes­te skritt er blant an­net å dek­ke over et stør­re lete­om­rå­de ved bruk av he­li­kop­ter, og det er som nevnt det­te pen­ge­ne i inn­sam­lings­ak­sjo­nen skal bru­kes til.

– Å leie he­li­kop­ter er sva­ert kost­bart, det kos­ter 13.000 kro­ner pluss moms for én time, opp­ly­ser hun.

– Hvor mye pen­ger tren­ger dere?

– Det kom­mer helt an på hvor fort vi fin­ner Ingvald, sier Inge­bret­sen.

Et even­tu­elt over­skudd blir gitt til Røde kors til­knyt­tet Kna­ben, og de­res jobb med å iva­re­ta sik­ker­he­ten til tur­folk i om­rå­det.

Skal lete lør­dag

På sam­me Face­bo­ok-grup­pe opp­ly­ses det også at det plan­leg­ges et stør­re søk den­ne lør­da­gen, fra mor­ge­nen av.

– Først og fremst tren­ger vi fjell­van­te folk som kan gå langt, men det vil også bli søk i naer­om­rå­det. Der­som du har mu­lig­het og øns­ker å va­ere med, er det fint om du mel­der fra her så snart som mu­lig. Det vil hjel­pe oss til å gjø­re en god plan­leg­ging i for­kant, skri­ver den sav­ne­des dat­te­ren Ma­ri­an­ne Tjørnhom, som også be­nyt­ter an­led­nin­gen til å tak­ke al­le som hjel­per og støt­ter fa­mi­li­en gjen­nom tøf­fe da­ger.

Det er uvisst om det skal bru­kes he­li­kop­ter i sø­ket lør­dag.

– Det er Leif Huns­bedt som ad­mi­ni­stre­rer det prak­tis­ke med lete­ak­sjo­nen, men alt er vaer­av­hen­gig. Det er dess­ver­re meldt regn lør­dag, sier Ben­te Inge­bret­sen.

Den hjerte­var­men som her vi­ses er rø­ren­de BEN­TE INGE­BRET­SEN, Na­er VENN MED FA­MI­LI­EN TIL SAVNEDE INGVALD TJØRNHOM

FOTO: CECI­LIE NIL­SEN

Fa­mi­lie og ven­ner har ikke gitt opp hå­pet om å fin­ne savnede Ingvald Tjørnhom. Ny lete­ak­sjon plan­leg­ges lør­dag.

FOTOT: CECI­LIE NIL­SEN

Det blir ny lete­ak­sjon etter Ingvald Tjørnhom av fjell­van­te folk lør­dag.

FOTO: TOM ARILD STØLE

Savnede Ingvald Tjørnhom er frem­de­les ikke fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.