Barne­hage ble god­kjent

Lister - - NYHETER -

Espi­ra Huse­by­par­ken barne­hage er god­kjent for drift i nye lo­ka­ler i Los­havn­vei­en. Det har et en­stem­mig ut­valg for opp­vekst og kul­tur i Far­sund kom­mu­ne ny­lig ved­tatt. God­kjen­nin­gen var i tråd med ad­mi­ni­stra­sjo­nens inn­stil­ling.

Det to­ta­le leke- og opp­holds­area­let i nye lo­ka­ler er på 380,3 kvad­rat­me­ter. Barne­ha­gen føl­ger vei­le­den­de areal­norm på 4 kvad­rat­me­ter for barn over 3 år og 5,33 kvad­rat­me­ter un­der 3 år.

I sam­me møte fikk sam­me barne­hage inn­vol­get mid­ler­ti­dig dis­pen­sa­sjon fra for­skrift om pe­da­go­gisk be­man­ning, for en inn­til 100 pro­sents stil­ling som pe­da­go­gisk le­der i pe­rio­den 1. til 15. ok­to­ber. Den mid­ler­ti­di­ge dis­pen­sa­sjo­nen gjel­der for ny barn. Også det­te ved­ta­ket var en­stem­mig og som fore­slått av ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.