Flyt­ter inn i Sen­trums­går­den

Bekke­reinans førs­te bu­tikkut­salg

Lister - - NYHETER - Av Tor­rey Enok­sen

I fe­bru­ar 2019 star­ter Bekke­rei­nan i Kvi­nes­dal sin al­ler førs­te bu­tikk – i Sen­trums­går­den i Lyng­dal.

– Pla­nen er at vi skal ser­ve oss selv gjen­nom den nye bu­tik­ken vi skal etab­le­re i Lyng­dal i fe­bru­ar nes­te år, sier Stein Ar­ve Haug­land, som sam­men med grün­der­kona Ni­na har gjort seg be­mer­ket med me­get god mat ba­sert på lo­ka­le rå­va­rer gjen­nom Bekke­rei­nan­kon­sep­tet.

Lo­ka­le mat­va­rer

Der­med tar ek­te­pa­ret Ni­na og Stein Ar­ve Haug­land fra Åmot i Kvi­nes­dal et nytt steg i ut­vik­ling av mat­kon­sep­tet sitt ba­sert på kort­reist mat fra Kvi­nes­dal og om­egn.

Si­den 2006 har ek­te­pa­ret dre­vet Bekke­rei­nen AS. Der pro­du­se­rer de og le­ve­rer pøl­ser, speke­mat, ham­bur­ge­re og an­net ba­sert på lo­ka­le rå­va­rer. Det­te har det mat­gla­de pub­li­ku­met på fes­ti­va­ler i re­gio­nen og lands­de­len, der i blant Nor­way Rock, fått sma­ke på.

De har også le­vert speke­mat til Slot­tet. Da H.M. Kon­gen in­vi­ter­te stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne til den år­li­ge mid­da­gen i 2011, ble de ser­vert svinenak­ke fra Bekke­rei­nan.

Sam­me år le­ver­te de også mat til Vip-tel­ter un­der ski VM i Oslo.

Lo­ka­le rå­va­rer

I fe­bru­ar 2019 skal de etab­le­re sin førs­te kom­bi­ner­te bu­tikk og res­tau­rant. Det skjer i Sen­trums­går­den i Lyng­dal på hjør­net mot kul­tur­hu­set og Råd­hus­par­ken. Etter det Lis­ter er­fa­rer, vil de i til­legg til lo­ka­le kjøtt­va­rer også ha et egen «Bon­dens mar­ked» og fisk i sort­i­men­tet.

– Pla­nen vår er at det skal va­ere en fersk­vare­disk, en varm­disk og en li­ten res­tau­rant der folk kan pluk­ke selv fra dis­ken og si «jeg vil ha den bif­fen», el­ler «den bur­ge­ren». Så kan vi til­bre­de det til folk. Pla­nen er at det også blir take away, sier Stein Ar­ve Haug­land.

Gle­der seg

Bekke­rei­nan har i dag seks an­sat­te, og om­sat­te i 2017 for 8,45 mil­lio­ner kro­ner. Etab­le­ring av ut­sal­get og res­tau­ran­ten i Lyng­dal be­tyr også etab­le­ring av fle­re ar­beids­plas­ser i sel­ska­pet.

– Ja det blir spen­nen­de med førs­te ut­salg, sier Ni­na Haug­land.

Dag­lig le­der av Ig­land Ei­en­dom AS som ei­er Sen­trums­går­den, Karl Ig­land, gle­der seg som til å få Bekke­rei­nan inn i kjøpe­sen­te­ret.

– Det er vel­dig bra at de kom­mer inn i sen­te­ret. Med den type bu­tikk de vil etab­le­re, vil det be­ri­ke hele re­gio­nen, sier Ig­land.

FOTO: TOM ARILD STØLE

Ni­na og Stein Ar­ve Haug­land har be­stemt seg for å ut­vi­de sin virk­som­het og etab­le­re Bekke­reinans al­ler førs­te ut­salg og res­tau­rant i Lyng­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.