En for­kvak­let for­stå­el­se

Lister - - MENINGER - Terje Ous­dal

Det er ikke noe nytt at Jan Sko­land ut­ta­ler seg på en måte som får de fles­te til å ris­te på ho­det. Og jeg tror ikke nød­ven­dig­vis at hans nese­gru­se be­und­ring for Syl­vi List­haug, vil­le blitt gjen­gjeldt der­som hun fikk lest hva han skri­ver.

Jan Sko­land sine ka­rak­te­ris­tik­ker av Kjell Mag­ne Bon­de­vik – som slan­gen i pa­ra­di­set, vit­ner dess­uten om en for­kvak­let for­stå­el­se av and­re men­nes­ker. For når Sko­land skri­ver at Kjell Mag­ne Bon­de­vik er so­sia­list, hu­ma­ne­ti­ker og els­ker islam, så skjøn­ner man også at han ikke har be­grep om det å va­ere hu­ma­ne­ti­ker, ei hel­ler å va­ere so­sia­list.

Og i for­hold til hvem som er slan­gen og hvem som ba­erer dy­rets mer­ke, så bur­de Sko­land se seg selv i spei­let. Hans di­sip­pel­gjer­ning på jor­den, er nep­pe til Jesu for­del.

FOTO: MO­NA WIKØREN

Terje Ous­dal me­ner Jan Sko­land har en for­kvak­let for­stå­el­se av and­re men­nes­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.