En glø­den­de opp­fin­ner

De som gav blaf­fen i at fore­stil­lin­gen var midt i ar­beids­ti­den had­de en inn­holds­rik time med Erik Al­fred Te­sa­ker.

Lister - - KULTUR - Av Tor­rey Enok­sen

– Jeg li­ker det han hol­der på med, sier 11 år gam­le Ole Emil Ra­foss Tøn­nesland.

Med sin mor ved hans side, blir han den førs­te som sik­rer seg auto­gra­fen fra Tv-kjen­di­sen. Av hans mor får Lis­ter opp­lyst at 11-årin­gen fra Sven­ne­vik i Lin­des­nes kom­mu­ne til­brin­ger mye tid i sne­k­ker­bo­den og at han har sett de fles­te epi­so­de­ne av Nrk-suk­ses­sen «Opp­fin­ne­ren».

Ra­foss Tøn­nesland var ikke den enes­te som stil­te seg i kø og øns­ket å kjø­pe en sig­nert bok av Te­sa­ker i Lyng­dal kul­tur­hus fredag. Over 150 men­nes­ker i al­le ald­re, fra barn til pen­sjo­nis­ter, sam­let seg i Bel­le­vue sal.

DET ER IKKE hver dag at en litt ori­gi­nal idé om en fa­mi­lie som vel­ger å bo­set­te seg på en eld­re gård og sam­ti­dig be­nyt­ter gam­le hånd­verk og kunst­hånd­verk tra­di­sjo­ner ut­vik­ler seg til en tv-suk­sess.

– Vet dere når de fles­te av oss be­stem­mer oss for å bli noe? Det er i åtte­års­al­de­ren. Jeg drøm­te som li­ten at jeg vil­le bli opp­fin­ner! Jeg har all­tid drømt om et små­bruk på Fe­da. Så vis­te det seg at jeg traff på ei jen­te fra Fe­da, An­ne Ma­rie, sier han med smit­ten­de en­tu­si­as­me til pub­li­kum.

FRA SCE­NEN for­tel­ler Te­sa­ker om hvor­dan han og kona An­ne Ma­rie fikk over­tatt den gam­le tre­vare­brik­ken som hans beste­far had­de byg­get opp, om drøm­men om å bo i et hus fra 1860-tal­let. Den gam­le fab­rik­ken ble «ver­dens størs­te gutte­rom» og som traff en ner­ve hos ham.

Man­ge he­vet nok øyne­bry­ne­ne av at Tv-se­ri­en «Opp­fin­ne­ren» var hans på­funn. Ide­en bak pro­gram­met var en blan­ding av den dans­ke se­ri­en «Bon­de­rø­ven», Flå­kly­pa med en god dash av Ing­rid Espe­lid Ho­vik.

«OPP­FIN­NE­REN» har fått me­get stor opp­merk­som­het her til lands. Ikke minst har Te­sa­ker fått vel­dig man­ge kom­men­ta­rer på face­bo­ok og e-post fra kvin­ner som har bedt han kon­sen­tre­re seg mer om å få fer­dig kjøk­ke­net som kona An­ne Ma­rie har etter­lyst enn and­re på­funn.

Nå i høst er det bo­ken om opp­fin­ne­ren Te­sa­ker som er ute på vei­en. Med den opp­merk­som­he­ten han fikk fredag, må også bo­ken bli en suk­sess.

Det er ikke hver dag at over 150 pub­li­kum­me­re er sam­let midt på ly­se da­gen i Lyng­dal kul­tur­hus, men det skjed­de fredag da opp­fin­ne­ren Erik Al­fred Te­sa­ker pre­sen­ter­te sin nye bok

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.