Sam­men­slå­ing

Lister - - SPORT -

Si­den midt på 80-tal­let har FIL, IK Bor­haug og Spind IF møt­tes med ujev­ne mel­lom­rom for å dis­ku­te­re sam­ar­beid og sam­men­slå­ing. Dis­se dis­ku­sjo­ne­ne har sjel­den va­ert spe­si­elt vel­lyk­ke­de.

I 1997 valg­te man å ta vok­se­nid­ret­ten ut av de tre mo­der­klub­be­ne, og dan­net en ny klubb, BFS, som fikk An­svar For vok­se­nid­ret­ten in­nen hånd­ball og fot­ball.

Vok­sen­klub­ben slet med øko­no­mi­en og det var vans­ke­lig å skaf­fe folk til å en­ga­sje­re seg i sty­re og ko­mi­te­er. BFS end­te sine da­ger våren 2004, da FIL over­tok klub­bens for­plik­tel­ser og gjeld.

21 år etter at BFS ble stif­tet øns­ker FIL, IK Bor­haug og Lis­ta IL å gå minst et skritt len­ger. De vil opp­løse de gam­le klub­be­ne og dan­ne et nytt idretts­lag i 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.