Dag­lig le­der i ny klubb

Lister - - SPORT -

Per­sonen som an­set­tes som ny dag­lig le­der i FIL når Hans Kris­ti­an Ei­lert­sen blir pen­sjo­nist i april 2019, vil bli dag­lig le­der i den nye klub­ben. Det­te var av­klart mel­lom FIL, IK Bor­haug og Lis­ta IL før stil­lin­gen ble lyst ut i Lis­ter lør­dag for en uke si­den.

I ut­lys­nings­teks­ten sto det føl­gen­de: – FIL sam­ar­bei­der tett og godt med IK Bor­haug og Lis­ta IL på det sports­li­ge plan, og det ar­bei­des med å for­ma­li­se­re det­te ar­bei­det yt­ter­li­ge­re. Der­som det­te ar­bei­det skul­le re­sul­te­re i at det dan­nes en ny klubb be­stå­en­de av dis­se tre klub­be­ne, vil den per­sonen som nå an­set­tes i FIL bli dag­lig le­der i den nye klub­ben.

FIL og Lis­ta IL har i fle­re år sam­ar­bei­det når det gjel­der gjen­nom­fø­rin­gen av Far­sund Ma­ra­ton. FIL og IK Bor­haug sam­ar­bei­det blant an­net på herre­si­den i hånd­ball, der Ala­get i 4. di­vi­sjon he­ter FIL / IKB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.