Hå­per på cup­sen­sa­sjon

Lister - - SPORT - Av Karl Bir­ger Sael­ør

– Jeg sli­ter med å se noe mu­lig­he­ter for avan­se­ment, men når man først kom­mer i kamp­mo­dus, så går man jo all­tid inn for å vin­ne.

Det er Tom Ha­rald Moss­mann, den mest ru­ti­ner­te spil­le­ren på FILS herre­lag i vol­ley­ball, som sier det­te. Han har tid­li­ge­re spilt fle­re se­son­ger i elite­se­ri­en for lør­da­gens cup­mot­stan­der.

– Blir moro

– Det blir moro å møte Randa­berg. Jeg er vel­dig glad for at vi trakk ro­ga­len­din­ge­ne, både på grunn av at jeg kjen­ner la­get godt og at vi slip­per de sto­re reise­ut­gif­te­ne, sier Moss­mann foran den his­to­ris­ke kam­pen i Randa­berg­hal­len. Det­te er førs­te gang et Far­sund-lag, uan­sett idrett, spil­ler kvart­fi­na­le i NM.

Randa­berg har åp­net se­son­gen med to sei­re og to tap i elite­se­ri­en, og lig­ger son num­mer fire. Koll le­der se­ri­en foran TIF Vi­king og BK Tromsø.

– Ut av ryt­men

– Men min kjenn­skap til la­get, hå­per jeg at vi kan kla­re å spil­le tak­tisk bra, og jeg tror vi kan kla­re å få dem frust­rer­te og ut av ryt­men. Om vi lyk­kes med det­te, kan alt skje, sier Moss­mann.

Han un­der­stre­ker at gut­te­ne er hel­ten­te og gle­der seg til å møte et så godt lag.

– Jeg hå­per vi kan ta mye la­er­dom av å spil­le mot et av Nor­ges bes­te lag. Det­te er vik­tig for oss inn mot en lang vin­ter prop­pet med kam­per, sier Tom Ha­rald Moss­mann.

– Alt er mu­lig

Etter lør­da­gens kamp i Stav­an­ger blir det re­tur­kamp i Al­co­apar­ken hel­gen etter. Fil­tre­ner Ru­ne Gabrielsen er for­sik­tig op­ti­mist.

– Med full klaff og et Randa­berg som ikke er på­skrudd, så er alt mu­lig. Men det går over to kam­per, og da blir opp­ga­ven ver­re. I en en­kelt­kamp kan mye skje, men over to, så blir det ver­re. må­let vårt er å gi Randa­berg kamp, sier Ru­ne Gabrielsen.

For man­ge feil

Han min­ner om at nivå­for­skjel­len fra 1. di­vi­sjon til eli­te er stor.

–Vi må luke bort per­son­li­ge feil. I Tromsø un­der den førs­te kam­pen gjor­de vi 35 feil som før­te til di­rek­te po­eng til TSI. Det vil si at av de­res 75 po­eng, så gav vi dem 35. Det sier seg selv at det blir vans­ke­lig å vin­ne kam­per uan­sett mot­stan­der når vi gjør så man­ge feil. Kla­rer vi å luke egne feil ned til maks 5 per sett, så vil vi ha mu­lig­he­ter, sier Ru­ne Gabrielsen.

FOTO: OLAV HO­EL

Tom Ha­rald Moss­mann og Ru­ne Gabrielsen hå­per på en over­ras­kel­se i Randa­berg­hal­len lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.