Opp­dra­get de­res var å

Lister - - GOD HELG -

Drøyt tu­sen nors­ke sol­da­ter, ikledd red­nings­ves­ter over uni­for­me­ne, for­søk­te å be­kjem­pe sjø­sy­ken. På for­hånd had­de de va­ert ner­vø­se og spen­te. Hva ven­tet dem på den and­re si­den av Nord­sjø­en, i det en­gang fryk­te­de Tysk­land?

«Det drøn­net og ris­tet kon­ti­nu­er­lig gjen­nom ski­pet.det min­net fle­re om bord om ly­den av en front, et møte mel­lom to krigs­mak­ter. Iste­den kom den mør­ke rum­lin­gen fra skips­bau­gen: Far­tøy­et pløy­de gjen­nom isen som had­de pak­ket seg. Nor­ges førs­te troppe­trans­port­skip KNM «Sval­bard» var på vei mot fiende­land, som be­fant seg rett uten­for ho­ri­son­ten. Drønn fra is­knu­sin­gen blan­det seg med mo­tor­dur og brek­nings­ly­der. Drøyt tu­sen nors­ke sol­da­ter, ikledd red­nings­ves­ter over uni­for­me­ne, for­søk­te å be­kjem­pe sjø­sy­ken. På for­hånd had­de de va­ert ner­vø­se og spen­te. Hva ven­tet dem på den and­re si­den av Nord­sjø­en, i det en­gang fryk­te­de Tysk­land? Borte var trus­se­len fra tys­ke ubå­ter, men vil­le ski­pet mak­te å ta dem for­bi all isen, uten å gå på en av mi­ne­ne som de stri­den­de had­de etter­latt seg?

Det­te var Tysk­lands­bri­ga­den, på vei for å ok­ku­pe­re sine tid­li­ge­re tys­ke ok­ku­pan­ter. Al­le­re­de før kri­gen var vun­net, had­de de al­li­er­te be­gynt å plan­leg­ge hvor­dan fre­den skul­le for­val­tes.

I 1919 had­de Tysk­land – med stren­ge øko­no­mis­ke sanksjoner i bunn – blitt over­latt til seg selv. Ut av det­te had­de ikke et øns­ket de­mo­kra­ti vokst frem og blomst­ret, men det to­ta­li­ta­ere nazi­re­gi­met. Med det­te som bak­grunn vil­le de al­li­er­te – så snart den for­ven­te­de sei­e­ren var et fak­tum – ta kon­troll over hvor­dan det tys­ke sam­fun­net skul­le få ut­vik­le seg i et­ter­krigs­ti­den.

De bri­tis­ke styr­ke­ne for­sto at de ikke had­de res­sur­ser til å ba­ere sin del av ok­ku­pa­sjo­nen av Tysk­land ale­ne. De ba sine na­er­mes­te al­li­er­te om å stil­le sol­da­ter. Nors­ke ek­sil­myn­dig­he­ter sa ja til det­te, for­ut­satt at Stor­tin­get også god­kjen­te det så snart fre­den sen­ket seg. Og våren 1946 ved­tok de nors­ke folke­valg­te å sen­de 4 400 mann til Tysk­land. Av­ta­len med bri­te­ne om å dele på ok­ku­pa­sjo­nen av fiende­land

FOTO: FORSVARSMUSEETS BILLEDARKIV

Eis­enhow­er: Som sjef for NATO be­søk­te Dwight D. Eis­enhow­er Tysk­lands­bri­ga­den 21. mai 1951. Han ut­tal­te at det var mo­ra­len, ikke kamp­kraf­ten hos de nors­ke styr­ke­ne han skul­le in­spi­se­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.