Vok­te fre­den

Lister - - GOD HELG -

kom til slutt til å strek­ke seg frem til våren 1953, og to­talt var om­trent 50 000 nord­menn med på å ok­ku­pe­re Tysk­land i den­ne pe­rio­den.

Opp­dra­get de­res var å vok­te fre­den. De an­kom et land i rui­ner, der tys­ke si­vi­le var i ferd med å sul­te i hjel, mens sta­dig nye, stats­løse flykt­nin­ger var på vei fra øst. Den 13. ja­nu­ar nåd­de de førs­te sol­da­te­ne fra Tysk­lands­bri­ga­den Cux­ha­ven etter en dra­ma­tisk over­fart. Den nors­ke ok­ku­pa­sjo­nen av Tysk­land var i gang. An­koms­ten var tøff, ikke bare på grunn av kul­den den­ne nåde­løse vin­te­ren 1947, men også for­di øde­leg­gel­se­ne var så ty­de­li­ge.

FLE­RE AV DE NORS­KE sol­da­te­ne hev­det si­den at de ble man­ge år eld­re på dis­se ti­me­ne fra iland­stig­ning og til to­get nåd­de ende­sta­sjo­nen i Nort­heim. De ble pre­get av å se både kri­gens øde­leg­gel­ser og den mang­len­de hjel­pen til si­vil­be­folk­nin­gen. I tan­ke­ne be­gyn­te dis­se nord­men­ne­ne å sam­men­lig­ne om­gi­vel­se­ne med sine egne opp­le­vel­ser un­der kri­gen, sin egen nød, her­jin­ge­ne som nors­ke tett­ste­der og byer var blitt ut­satt for. Bare de som had­de kjenn­skap til Finn­mark, fant en norsk sam­men­lig­ning.

Hjem­me i Nor­ge had­de det va­ert lett å ten­ke at tys­ker­ne fikk som for­tjent i møte med for­tel­lin­ger om og bil­der fra Tysk­land i kri­gens sis­te må­ne­der og fre­dens førs­te år, men det var noe an­net å se med egne øyne den to­ta­le kri­gens re­sul­ta­ter. Sol­da­te­ne var før av­rei­sen blitt in­for­mert om at de vil­le få se sto­re øde­leg­gel­ser. Det­te var li­ke­vel ikke noe de kun­ne for­be­re­des på. Det var blitt sagt at å kjø­re gjen­nom Tysk­land var å kjø­re time etter time uten å se et uskadd hus, at alt var så øde­lagt at bom­be­ne til slutt ikke had­de truf­fet hus, bare virv­let opp grus og aske. De så inn i hus der veg­ger mang­let. De veg­ge­ne som sto igjen, glit­ret der de var dek­ket av et tynt lag med frost skapt av damp fra men­nes­ker som for­søk­te å over­le­ve. Selv etter fem år med krig og ok­ku­pa­sjon had­de ikke nord­men­ne­ne mu­lig­het til å fore­stil­le seg hva «ut­bom­be­de byer» egent­lig vil­le si. Al­le tan­ker om å va­ere en stolt, nåde­løs ok­ku­pant ble blåst vekk i Cux­ha­vens kal­de havne­bris.

DE NORS­KE SOL­DA­TE­NE skul­le ok­ku­pe­re Hartz-om­rå­det i hjer­tet av Tysk­land. De ble først frak­tet til den lil­le byen Nort­heim, der de ble ut­styrt og sendt vi­de­re til gar­ni­sons­byer i om­rå­det. Å spre nord­men­ne­ne ut­over var en del av tak­tik­ken for å dek­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.