Stolt aeres­med­lem

Lister - - GOD HELG -

Aa­ge Bach var en stolt mann da han ble ut­nevnt til FILS åt­ten­de aeres­med­lem på års­mø­tet i no­vem­ber 1991.

– Jeg had­de jo lest i avi­sen at det skul­le ut­nev­nes et nytt aeres­med­lem, men det falt meg ikke inn at det kun­ne va­ere meg. Det­te er helt klart en me­get stor aere for meg, sa 49-årin­gen.

Ju­be­len var stor da for­mann Hans Kris­ti­an Ei­lert­sen un­der års­mø­tet på Torv­stu­ene ut­nevn­te Aa­ge til aeres­med­lem og over­rak­te et flott ma­le­ri av Rei­dar Rud­jord.

Aa­ge Bach kom til Far­sund fra Dan­mark i 1964 og ble med en gang en mar­kant skik­ke­li­ge på FILS A-lag. Aa­ge vil bli hus­ket som FILS kan­skje al­ler bes­te hode­spil­ler gjen­nom ti­de­ne. Han var spiss og topp­sco­rer fle­re se­son­ger på 60-tal­let. Mest im­po­ne­ren­de i så måte var 18 se­rie­mål på 12 kam­per i 1965.

Etter hvert trakk han seg til­ba­ke og spil­te midt­stop­per gjen­nom hele 70-tal­let. Aa­ge var med på å vin­ne av­de­lings­mes­ter­ska­pet i 5. di­vi­sjon i 1971, og var med på A-la­gets stor­hets­tid med fle­re se­son­ger i 4. di­vi­sjon. Høyde­punk­ter var den minne­rike cup­kam­pen mot Start i 1977 og 4. plas­sen i 4. di­vi­sjon i 1978. Han la opp etter 79-se­son­gen, men fikk en sis­te kamp som inn­byt­ter i 1981.

I til­legg til inn­sat­sen som spil­ler var ald­ri Aa­ge Bach redd for å gjø­re en jobb som tre­ner, opp­mann el­ler lag­le­der for A-la­get el­ler al­ders­be­stem­te lag. Han har også man­ge år bak seg som styre­med­lem, og han var i til­legg en po­pu­la­er tre­ner for FILS dame­lag i hånd­ball da la­get star­tet opp igjen i 1965 etter å ha lig­get i dva­le si­den tid­lig på 50-tal­let.

Aa­ge Bach var også sen­tral da FIL i 1977 kjøp­te sin førs­te buss, en ny 15-se­ters Ford Tran­sit, for 70.000 kro­ner. Sam­men med Rei­dar Francke teg­net han spon­sor­kon­trak­ter med 22 fir­ma­er som al­le fikk sin logo på bus­sen. Det­te inn­brak­te 105.000 kro­ner i klubb­kas­sen over en pe­rio­de på tre år og var førs­te gang FIL fikk inn rene spon­sor­pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.