Tre klub­ber blir én

FIL, IK Bor­haug og Lis­ta IL er kom­met til enig­het

Lister - - FORSIDE - Av Karl Bir­ger Sael­ør

Hoved­sty­re­ne i FIL, IK Bor­haug og Lis­ta IL er eni­ge om å slå seg sam­men og dan­ne et helt nytt idretts­lag.

– Hoved­sty­re­ne had­de fel­les­møte ons­dag kveld, og ved­ta­ket var en­stem­mig. Hvis års­mø­te­ne i de tre klub­be­ne er eni­ge, be­tyr det at al­le tre klub­be­ne opp­lø­ses, og at det blir dan­net en ny klubb med nytt navn, ny drakt­far­ge og ny logo, ori­en­te­rer FILS for­mann Bjar­ne Hel­lum.

Vil bli in­vi­tert

Spind IF og Far­sund Turn­for­ening vil bli in­vi­tert til å va­ere med i den nye klub­ben.

–Vi vil kal­le de to inn til et møte i FILS klubb­hus tors­dag 15. no­vem­ber. Da vil vi ori­en­te­re om av­ta­len vi er blitt eni­ge om. De­ret­ter hå­per vi på en snar­lig av­kla­ring fra de to klub­be­ne om de øns­ker å va­ere med oss vi­de­re el­ler stå ale­ne i frem­ti­den, sier Fil-for­man­nen.

Bjar­ne Hel­lum og Stå­le Jo­hann­es­sen har va­ert FILS re­pre­sen­tan­ter i pro­sjekt­grup­pen som har job­bet med sa­ken den se­ne­re ti­den. Hel­ge Mor­ris Nes­heim og Leif Stei­nar Si­mon­sen har re­pre­sen­tert IK Bor­haug, mens Frank Jo­han­sen og Bård Hå­berg har va­ert Lis­ta IL sine re­pre­sen­tan­ter.

Fel­les med­lems­møte

Tors­dag 22. no­vem­ber vil det bli ar­ran­gert fel­les med­lems­møte i kan­ti­na på Lis­ta ung­doms­sko­le. Her vil folk bli ori­en­tert om av­ta­len som klub­be­ne er blitt eni­ge om. Det vil selv­sagt også bli an­led­ning til å stil­le spørs­mål om­kring sam­men­slå­ing og opp­lø­sing av de tre klub­be­ne.

– Navn på klub­ben, drakt­far­ge og logo er noe al­le er opp­tatt av i den­ne sam­men­hen­gen. Og her øns­ker vi fol­kets hjelp. Vi vil in­vi­te­re til en ide­kon­kur­ran­se, der folk kan kom­me med sine krea­ti­ve ide­er og me­nin­ger. Vi er eni­ge om at ny klubb skal ha et helt nytt navn og en helt ny drakt­far­ge, sier Hel­ge Mor­ris Nes­heim, for­mann i IK Bor­haug.

Års­mø­te­ne av­gjør

I slut­ten av fe­bru­ar el­ler be­gyn­nel­sen av mars vil års­mø­te­ne i klub­be­ne ta stil­ling til sam­men­slå­ing. Da leg­ges det opp til at de klub­be­ne som er med vi­de­re har års­møte på sam­me dag til sam­me klokke­slett, på sam­me måte som da BFS ble dan­net til­ba­ke i 1997.

– På års­mø­tet vil det bli av­stem­ning. Da kan i teori­en for­sla­get vårt bli ned­stemt i en el­ler fle­re klub­ber, ori­en­te­rer Bjar­ne Hel­lum. Nes­te skritt vil va­ere stif­tel­ses­møte for den nye klub­ben med valg av navn, drakt­far­ge og logo.

Lang pro­sess

For­hand­lin­ge­ne star­tet til­ba­ke i 2016. I start­fa­sen var al­le fem klub­be­ne med. På grunn av mang­len­de ka­pa­si­tet meld­te turn­for­enin­gen seg ut på et tid­lig tids­punkt.

– Det ble brudd høs­ten 2017, men i fe­bru­ar 2018 var FIL, Spind IF, IK Bor­haug og Lis­ta IL igjen sam­let. Da var vi eni­ge i pro­sjekt­grup­pen, men ho­ved­sty­ret i Spind IF sa nei og de valg­te da å trek­ke seg ut. Etter en li­ten pau­se har FIL, IK Bor­haug og Lis­ta IL hatt mø­ter gjen­nom høs­ten der to­nen har va­ert god. Dis­ku­sjo­ne­ne har va­ert man­ge og lan­ge, men må­let har hele ti­den va­ert å dan­ne en ny klubb, sier Bjar­ne Hel­lum.

Frank Jo­han­sen, for­mann i Lis­ta IL, er også glad for at man har kom­met så langt i pro­ses­sen at en ny klubb kan se da­gens lys al­le­re­de vin­te­ren el­ler våren 2019.

– Vi har job­bet med det­te i lang tid, og vi er glad for at det nå er bred enig­het i de tre hoved­sty­re­ne. Vi ble tatt «litt på sen­ga» da Spind IF ikke vil­le va­ere med vi­de­re, men jeg me­ner vi er kom­met styr­ket ut av den lil­le «time­ou­ten» vi had­de og at det var bra med en pau­se. Lis­ta IL, IK Bor­haug og FIL står nå na­er­me­re hver­and­re enn noen gang og vi er eni­ge om hver­and­res syns­punk­ter, sier Frank Jo­han­sen.

Han po­eng­te­rer at han hå­per Spind IF og Far­sund turn­for­ening nå gri­per sjan­sen og blir med vi­de­re.

Hel­ge Mor­ris Nes­heim er glad for at man­ge ti­mers ar­beid og fris­ke dis­ku­sjo­ner nå ser ut til å få en lyk­ke­lig løs­ning.

– En klubb vil va­ere po­si­tivt for al­le, både barn, ung­dom og voks­ne, som dri­ver idrett i kom­mu­nen vår, sier IK Bor­haugs for­mann.

Frank Jo­han­sen, Bjar­ne Hel­lum og Bor­haug opp­lø­ses og at det dan­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.