Åp­nings­fest

Nye av­de­lin­ger åp­net i Ny­gård barne­hage Pris­lapp: 25-26 mil­lio­ner kro­ner

Lister - - FORSIDE - Av Olav Ho­el

Tors­dag etter­mid­dag var det of­fi­si­ell åp­ning av to nye av­de­lin­ger ved Ny­gård barne­hage i Lyng­dal.

–Det er fan­tas­tisk. Det ble om­trent som vi øns­ket oss, så vi er kjempe­for­nøy­de, sier Di­ane Fred­bo, sty­rer og en­hets­le­der i Ny­gård barne­hage til re­gion­avi­sen Lis­ter. I de ti sis­te åre­ne har barne­ha­gen også leid lo­ka­ler i klok­ker­går­den for noen av­de­lin­ger, men nå kan de alt­så sam­le al­le bar­na un­der sam­me tak. Å få på plass det­te byg­get be­tyr der­for mye for dem.

– En an­nen hver­dag

– Det blir en an­nen hver­dag for både per­so­na­let, for­eld­re­ne og for un­ge­ne da vi får noen and­re for­hold å job­be un­der. Da kan vi gjø­re ting litt an­ner­le­des enn hva vi har gjort og møte frem­ti­den bed­re. Her får vi også mer plass enn vi had­de før, sier Fred­bo.

I lø­pet av en uke har barne­ha­gen iføl­ge Fred­bo 124 barn inn­om, så hun er klar på at noe måt­te gjø­res.

– Den for­ri­ge be­gyn­te å bli vel­dig ned­slitt og det var trangt. Da barne­ha­gen ble byg­get for 30 år si­den, så var den ikke byg­get for det an­tal­let barn vi har her i dag, så det var nødt til å gjø­re noe, sier Fred­bo.

Arn­finn Havås har va­ert le­der av plan- og bygge­ko­mi­te­en, og har fun­gert som et bin­de­ledd mel­lom barne­ha­gen og po­li­ti­ker­ne. Han er for­nøyd med pro­ses­sen.

– Jeg vil si at re­sul­ta­tet ble spek­ta­ku­la­ert og tøft med man­ge gøye løs­nin­ger og sam­spill av far­ger og valg av ma­te­ria­ler og tek­nis­ke løs­nin­ger som to­talt sett gjør det til en kjempe­flott barne­hage. Det tok litt tid fra pro­ses­sen be­gyn­te til vi kom igang, men da vi først had­de be­stemt oss for kon­sep­tet og kon­trak­te­ne var til­delt, så har det va­ert en fan­tas­tisk pro­sess. Di­ane og de som job­ber her skal ha stor ros for den tål­mo­dig­he­ten og flek­si­bi­li­te­ten de har vist, og den ev­nen og vil­jen de har vist til å va­ere med å få det­te til, sier Havås.

Sel­ve ny­byg­get stod fer­dig i april i år, og si­den da har de brukt ti­den på å re­no­ve­re det ek­sis­te­ren­de byg­get.

– Møy­som­me­lig

– Det har va­ert en møy­som­me­lig res­tau­re­ring og re­no­ve­ring av det gam­le som har på­gått frem til nå. Det å gjø­re en re­no­ve­ring i en ek­sis­te­ren­de byg­nings­mas­se som det er full drift i er et kunst­styk­ke. Sam­ti­dig har sam­ar­bei­det med en­tre­pre­nø­re­ne va­ert godt. De har va­ert vel­dig flek­sib­le og imøte­kom­men­de i for­hold til de hind­rin­ge­ne de har opp­levd, sier Havås.

– Hvor mye har det­te kos­tet?

– Det har kos­tet cir­ka 25-26 mil­lio­ner kro­ner med ny­bygg og re­no­ve­ring av ek­sis­te­ren­de barne­hage­bygg. Vi hol­der nå på med slutt­opp­gjø­ret, og skal ha det klart før de­sem­ber. Men jeg kan si helt sik­kert at vi er in­nen­for bud­sjett, og det er vi stol­te av, sier Havås.

– I til­legg star­tet vi en ny av­de­ling i au­gust, så vi had­de en eks­tra av­de­ling in­ne før vi had­de lo­ka­le­ne for dem. Fra au­gust til ok­to­ber har der der­for va­ert litt kao­tisk, men vi har va­ert inn­stilt på det­te da vi viss­te at vi vil­le få noe bra til slutt, på­pe­ker Fred­bo. Også for­eld­re­ne til bar­na i barne­ha­gen er godt for­nøy­de med re­sul­ta­tet.

– Enda bed­re

– Jeg ten­ker at det er en vel­dig god barne­hage som har blitt enda bed­re. Byg­nin­gen er jo fan­tas­tisk. Det er høyt un­der ta­ket og støy­ni­vå­et in­ne i barne­ha­gen er bed­re. Som for­eld­re ten­ker jeg at det­te er en mye bed­re ar­beids­plass for de som job­ber her, og det er jo kjempe­vik­tig at de også tri­ves, sier Remi A. Nette­land.

Jeg vil si at re­sul­ta­tet ble spek­ta­ku­la­ert og tøft med man­ge gøye løs­nin­ger. Arn­finn HAVÅS

Un­der mar­ke­rin­gen av åp­nin­gen av ny­byg­get til Ny­gård barne­hage i Lyng­dal stod bar­na for un­der­hold­nin­gen.

FOTO: REMI A. NETTE­LAND

Fem år gam­le Ti­ril Gulle­stad Sols­vik fikk aeren av å klip­pe sno­ren un­der den of­fi­si­el­le åp­nin­gen av barne­ha­gen.

Di­ane Fred­bo, sty­rer og en­hets­le­der i Ny­gård barne­hage, og Arn­finn Havås, le­der av plan- og bygge­ko­mi­te­en, er godt for­nøy­de med re­sul­ta­tet.

Over­sikts­bil­de av ny­byg­get til Ny­gård barne­hage.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.