En­de­lig er tre idretts­klub­ber i Far­sund eni­ge om å slå seg sam­men

En­de­lig er tre idretts­klub­ber i Far­sund eni­ge om å slå seg sam­men. For­hå­pent­lig­vis blir også res­ten med.

Lister - - FORSIDE -

Og for­hå­pent­lig­vis vin­ner sty­re­ne i FIL, Lis­ta IL og IK Bor­haug ge­hør for pla­ne­ne når det skal stem­mes over på klub­be­nes re­spek­ti­ve og ko­or­di­ner­te års­mø­ter i fe­bru­ar/ mars.

Fore­lø­pig har ikke Spind IF og Far­sund Turn­for­ening del­tatt i de sis­te sam­ta­le­ne om klubb­fu­sjo­nen. De trakk seg imid­ler­tid ut på for­skjel­li­ge tids­punkt i pro­ses­sen. Men nå er det tid for å re­vur­de­re det stand­punk­tet. En ny klubb vil bli mer slag­kraf­tig og enda mer sam­len­de om al­le gode idretts­kref­ter i Far­sund kom­mu­ne for­enes un­der en pa­ra­ply. Så hvor­for ikke også in­vi­te­re inn både Far­sund Sykle­klubb, Lis­ta ka­rate­klubb, Lis­ta trial­klubb – og even­tu­el­le and­re jeg ikke kom­mer på i far­ten – når man først er i gang?

HER BØR herr ord­fø­rer Abra­ham­sen kun­ne bi­dra som lob­by­ist og «freds­mek­ler».

Spind­s­pa­trio­ten gikk i for­ri­ge valg­kamp ut med pos­tu­la­tet om at han skul­le va­ere «ord­fø­rer for hele kom­mu­nen». Her er en gyl­len mu­lig­het til å vise at han har sine ord i be­hold. Som Spind IFS førs­te aeres­med­lem og mange­årig styre­le­der i klub­ben, bør han ha en god inn­gang til de som nå sty­rer for­enin­gen fra grende­hu­set.

Fort­satt uten­for­skap for de blå-hvi­te «spind­jo­le­ne» vil va­ere ulykk­sa­lig – både for dem og ny-klub­ben. Det gam­le lo­ka­le ut­tryk­ket «I Spind slip­per in­gen inn» vil va­ere se­men­tert for godt.

VI ER MAN­GE som hus­ker Bfs-pro­sjek­tet. Klub­ben som skul­le ta se­nior­idret­ten i Far­sund til nye høy­der med dan­nel­sen i 1997. Det end­te med krasj­lan­ding og full opp­vask i 2004.

Det er ikke usann­syn­lig at le­der­ne i idretts­for­enin­gen i Spind had­de den his­to­ri­en som bak­tep­pe da de valg­te å trek­ke seg fra vi­de­re sam­ta­ler med de tre fu­sjons­ka­me­ra­te­ne. Det bør de re­vur­de­re nå. FOR TIL FOR­SKJELL fra BFS, skal den nye, fel­les idretts­klub­ben i Far­sund fav­ne hele bredde­idret­ten – fra de mins­te til de størs­te. Mini­put­ter og lille­gut­ter, til­bud for de med spe­si­el­le be­hov, tur­ne­re og trim­me­re, hånd­ball, fot­ball, vol­ley­ball og fri­idrett. Al­le skal få en fel­les drifts­platt­form å stå på.

BFS sam­let kun se­nior­spil­ler­ne i hånd­ball og fot­ball, mens mo­der­klub­be­ne drev barne­idret­ten som før. Etter hvert ble spri­ket mel­lom dis­se in­ter­es­se­ne for stort. Man for­skrev seg rett og slett.

Det bør ak­tø­re­ne som nå for­sø­ker å dra klub­be­ne i sam­me ret­ning ta la­er­dom av. At barne­idret­ten og bredde­til­bu­det ikke «spi­ses opp» av over­am­bi­siøs se­nior­sat­sing, vil va­ere en nøk­kel for å lyk­kes.

DET ER MU­LIG å få til beg­ge de­ler. For­stå­el­se er da et nøk­kel­ord. Et frem­ti­dig sty­re i den nye klub­ben må nem­lig job­be knall­hardt for å for­ank­re den tan­ken ned­over i rek­ke­ne.

For å si det ba­nalt en­kelt: Det er ikke al­le pøl­se- og vaf­fel­sel­gen­de for­eld­re som har like stor for­stå­el­se for at de må gjø­re det på en A-lags­kamp når de er på­lagt dug­nads­inn­sat­sen for­di po­den kas­ter gris el­ler slår hjul på idretts­sko­len for de mins­te.

For­de­len med de nye pla­ne­ne er at man vil stå uten mo­der­klub­ber med hver sine sa­er­in­ter­es­ser som i Bfs-til­fel­let. I en helt ny klubb kan man ska­pe en helt ny kul­tur. Blir al­le med, vil man også ha fle­re å spil­le på i for­hold til dug­nads­inn­sats, re­krut­te­ring av tre­ne­re og le­de­re. Syner­gi­ene er man­ge.

IKKE MINST VIK­TIG i den sam­men­hen­gen er at man nå kan få en fel­les dag­lig le­der for hele idret­ten i Far­sund.

Ti­min­gen for den­ne sam­men­slå­in­gen er per­fekt i så måte. Mange­årig dag­lig le­der i FIL, Hans Kris­ti­an «Kis­san» Ei­lert­sen, har an­non­sert at han slut­ter til våren. Hans na­tur­li­ge av­gang sam­men­fal­ler med at de for­hå­pent­lig­vis po­si­ti­ve års­møte­ved­ta­ke­ne skal set­tes ut i li­vet.

En ny dag­lig le­der vil kun­ne be­gyn­ne med helt blan­ke ark. Ved­kom­men­de vil sam­men med det nye sty­ret kun­ne byg­ge opp en helt ny klubb fra grun­nen av. Og det vil va­ere nød­ven­dig for at det­te pro­sjek­tet ikke skal bli et nytt «luft­slott» som pop­per i styk­ker etter noen få år.

For klub­be­ne som skal gå sam­men er det bra at de kan be­gyn­ne på nytt. Selv om jeg er viss på at Ei­lert­sen had­de klart å ba­lan­se­re inn som dag­lig le­der i den nye fu­sjons­klub­ben, er det en for­del for al­le at han slip­per det. Fa­ren for at IKB el­ler Lis­ta IL vil­le skim­te «Fil-hat­ten» i even­tu­el­le av­gjø­rel­ser i det dag­li­ge had­de va­ert over­hen­gen­de.

Med nye kos­ter er ikke DET len­ger en pro­blem­stil­ling. Nå får vi bare håpe at man fin­ner rik­tig mann el­ler kvin­ne til den­ne nøk­kel­rol­len. Stil­lin­gen er lyst ut. Og skul­le den­ne lør­dags­kom­men­ta­ren fris­te deg til påta deg job­ben, har du fort­satt mu­lig­he­ten. Søk­nads­fris­ten går først ut først­kom­men­de fredag, 16. no­vem­ber.

PROSESSER SOM DEN­NE vek­ker man­ge fø­lel­ser. En ting er i hvert fall helt sik­kert: Vi her i lo­kal­avi­sen får mye godt stoff til sports­si­de­ne i må­ne­de­ne frem­over.

For når sam­men­slå­in­gen er et fak­tum - noe jeg både hå­per og tror - står nye «strids­em­ner» for tur. For hva skal bar­net he­te? Og hvil­ke far­ger skal pry­de drak­te­ne til den nye klub­ben? Og hvor­dan skal lo­go­en se ut?

Sig­na­le­ne i skri­ven­de stund går på at man vil gå ut bredt og be om «fol­kets hjelp» til det­te. Det er en god in­ten­sjon, men må også gjen­nom­fø­res på en god måte.

Man skal ikke len­ger enn til «nye Lyng­dal» for å se hvil­ke fø­lel­ser sli­ke kon­kur­ran­ser vek­ker. Ord­fø­rer Kris­ten­sens for­søk på å trum­fe den pro­ses­sen bør va­ere skole­ek­sem­pe­let på hvor­dan man ikke opp­trer i en sånn pro­sess.

For en gangs skyld kan far­sunds­folk se til Lyng­dal og la­ere av de­res feil...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.