En­ga­sjert ung mann

– Jeg had­de ikke ven­tet at jeg skul­le få en jule­stjer­ne for ung­doms­ar­bei­det jeg gjør her i Mi­sjons­kir­ken, sier Pet­ter Bye.

Lister - - FORSIDE - Av Tor­rey Enok­sen

Pet­ter Bye (19) får jule­stjer­na for sitt fri­vil­li­ge en­ga­sje­ment for ung­dom gjen­nom Lyng­dal Mi­sjons­kir­ke.

Litt let­te­re over­ras­ket for å ha blitt opp­ringt av Lis­ter24 og bedt om å møte ved Mi­sjons­kir­ken i Lyng­dal, duk­ker 19-årin­gen opp. Smi­let duk­ker raskt opp når han får øye på den røde jule­stjer­nen pluk­kes opp av pa­pir­po­sen fra en bloms­ter­hand­ler i Lyng­dal.

– Jo, det var hyg­ge­lig det­te, sier han.

Holdt på si­den 13 – Hva er det dere gjør her på Mi­sjons­kir­ken i hel­ge­ne?

–Vi har åpent hus her hver fre­dag kveld der vi sam­ler ung­dom­mer. Jeg har an­svar for kios­ken, og er team­le­der for det. Ar­ran­ge­men­tet går på å sam­le ung­dom. Det be­gyn­ner med at vi har et ung­doms­møte først, og der etter har vi ak­ti­vi­te­ter og sam­les so­si­alt. Jeg tri­ves vel­dig godt med det. Jeg har holdt på med det­te i seks og et halvt år, si­den jeg var 13, for­tel­ler han.

Fel­les­skap – Hva er det som dri­ver deg til å hol­de på med det­te ar­bei­det?

– Det er fel­les­ska­pet som vi har. Det er mas­se for­skjel­lig al­der, for­skjel­li­ge folk som kan sam­les om det sam­me. Så er det å vise min tru til and­re folk, at jeg øns­ker at and­re men­nes­ker på min al­der og yng­re skal få sett og møte Je­sus. Sam­lin­ge­ne skal ikke for­bin­des med kje­de­li­ge mø­ter, men at vi også sam­les so­si­alt. Vi har en hall bak kir­ken her, og der går det i fot­ball, in­ne­ban­dy for­skjel­li­ge

spor­ter. Så er det det so­sia­le med spil­ling, bord­ten­nis og mer. – Kan du for­tel­le om jule­tra­di­sjo­ne­ne dine?

– Den førs­te jule­tra­di­sjo­nen som vi har er del­ta­kel­se i «Vei­en til Bet­le­hem». Det inn­le­der for­be­re­del­se­ne til jul. På jul­af­ten fei­rer jeg med fa­mi­li­en, der vi plei­er å spi­se pinne­kjøtt. Førs­te jule­dag må vi ha tur­key (kal­kun, red.anm.). Hvis vi strek­ker helt ut til nytt­år, plei­er jeg å fei­re den her i Mi­sjons­kir­ken sam­men med and­re ung­dom. – Furu el­ler gran?

–Det er dess­ver­re plast! Jeg er egent­lig imot plas­ten! – Han­de­l­bud­sjet­tet ditt inn mot jul?

– Det går en del i mat, litt jule­gave. Jeg er blitt on­kel til et par styk­ker, så noe går til dem. Går en del i spa­ring og på bil! – Hva slags jule­va­er hå­per du på?

– Jeg øns­ker meg hvit jul. – Hvem skal du fei­re jul sam­men med?

– Det er mam­ma, pap­pa og den ene søs­te­ren med svo­ge­ren min og nevø­en min. Og mor til svo­ge­ren min. Det had­de va­ert litt kje­de­lig om det bare had­de

– Det må va­ere god jule­mu­sikk og jule­mat. Kjen­ne luk­ten av god jule­mat, sier kokke­la­er­lin­gen.

– Det er fel­les­ska­pet som vi har, sier Pet­ter Bye. 19-årin­gen har si­den han var 13 va­ert en­ga­sjert i ung­doms­ar­bei­det i Lyng­dal mi­sjons­kir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.