Pres­set på om mø­ter

Sta­ve spur­te ut råd­man­nen

Lister - - NYHETER - Av Mo­na Wi­kø­ren

Ed­mund Sta­ve (H) fort­sat­te å bore i råd­man­nens og ord­fø­re­rens møte­virk­som­het med ak­tø­rer fra na­e­rings­li­vet i for­mann­ska­pets møte tirs­dag.

– Man har nep­pe drøf­tet for­ret­nings­mu­lig­he­ter i dis­se mø­te­ne, så det er in­gen grunn til å hol­de noe hem­me­lig, sier Ed­mund Sta­ve (H).

Be­nek­tet

Sa­ken star­tet med at Sta­ve spur­te ord­fø­re­ren i for­mann­ska­pets møte den 30. ok­to­ber, om han og råd­man­nen har hatt mø­ter med per­soner med til­knyt­ning til Far­sund og Lis­ta han­dels­stand (FLH), hvor Far­sund 365 har va­ert tema, og uten at Far­sund 365 har blitt in­vi­tert el­ler ori­en­tert om mø­te­ne.

Ord­fø­re­ren be­nek­tet fle­re mø­ter, men sa at han had­de hatt ett idé­møte med mar­keds­ko­mi­te­en i kjøl­van­net av at han selv in­vi­ter­te til et åpent møte om tu­rist­na­e­rin­gen i Par­ken kaffe­bar i sep­tem­ber.

Lis­ter søk­te om inn­syn i ord­fø­re­rens og råd­man­nens møte­ka­len­de­re for tre da­to­er. Lis­ter har do­ku­men­tert at fle­re mø­ter har fun­net sted.

Be­kref­tet møte

I for­mann­ska­pets møte den­ne uken had­de In­grun Eike­land (KRF) sendt inn en del spørs­mål til råd­mann Stå­le Man­ne­råk Kongs­vik om Far­sund 365. Hun spur­te blant an­net om hvil­ke for­plik­tel­ser kom­mu­nen har gitt over­for han­dels­stan­den, hva som er «nor­malt»/ lov­lig å gjø­re og hvil­ke sig­nal som al­le­re­de er gitt.

Råd­man­nen svar­te skrift­lig på spørs­må­le­ne. Blant an­net:

– Sig­na­ler om slik støt­te har også va­ert nevnt i møte mel­lom re­pre­sen­tan­ter for FLH, men som råd­mann har jeg ikke noe full­makt til å kun­ne be­vil­ge slik støt­te.

For­ven­ter aer­lig­het

Sta­ve rea­ger­te i for­mann­ska­pet med å stil­le spørs­mål til råd­man­nen om hvil­ke mø­ter som har fun­net sted.

–Det ble stil­le vel­dig len­ge, sier Sta­ve til re­gion­avi­sen Lis­ter.

Etter en stund svar­te råd­man­nen at han har va­ert til ste­de på møte med re­pre­sen­tan­ter for FLH, mer kon­kret med mar­keds­ko­mi­te­en. Han sa også at han ikke kjen­ner per­sone­ne, og at han der­for ikke kun­ne navn­gi hvem som var til ste­de.

Han nevn­te også et opp­føl­gings­møte som var på Far­sund fjord­ho­tell, samt det om­tal­te idé­mø­tet som ord­fø­re­ren tok ini­tia­tiv til i sep­tem­ber.

– Det er bred enig­het om at det er na­tur­lig at ord­fø­rer og råd­mann har kon­takt med na­e­rings­livs-ak­tø­rer. Hvor­for me­ner du at ord­fø­re­rens og råd­man­nens kon­takt med FLH kri­tikk­ver­dig?

–Det er helt rik­tig at det er na­tur­lig med kon­takt med na­e­rings­livs-ak­tø­rer, men når jeg spør di­rek­te i for­mann­ska­pet, så for­ven­ter jeg et aer­lig svar. Min kri­tikk går ikke på at det har va­ert mø­ter, men at det blir be­nek­tet, sier Sta­ve.

– De­mo­kra­tisk pro­blem

Sta­ve pre­si­se­rer at han ikke er så opp­tatt av møte­da­to­ene, men hvem som har del­tatt på mø­te­ne.

– Jeg me­ner at det ser ut som et møns­ter med mø­ter med na­e­rings­livs-ak­tø­rer uten at na­e­rings­sje­fen er in­volvert og til ste­de, sier han.

Sta­ve po­eng­te­rer vi­de­re: – Mitt ho­ved­an­lig­gen­de er at det er et de­mo­kra­tisk pro­blem når kom­mune­styre­ved­tak ikke føl­ges opp av ord­fø­rer og råd­mann. Det er det som er sa­ken.

Ed­mund Sta­ve (midt­en) spur­te i for­mann­skaps­mø­tet råd­man­nen om hvil­ke mø­ter som har fun­net sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.