Vagt om ord­fø­rers opp­føl­ging

Lister - - NYHETER -

Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen (Ap) sva­rer vagt på spørs­mål om han har fulgt opp kom­mune­sty­rets Far­sund 365-ved­tak.

Abra­ham­sen har fått lese gjen­nom Ed­mund Sta­ves kri­tikk om det han kal­ler et de­mo­kra­tisk pro­blem for­di han me­ner at kom­mune­styre­ved­tak ikke føl­ges opp av ord­fø­rer og råd­mann.

Lis­ter skrev føl­gen­de spørs­mål til Abra­ham­sen:

– Har du som ord­fø­rer fulgt opp kom­mune­sty­rets ved­tak om at Far­sund kom­mu­ne skal fort­set­te sam­ar­bei­det med Far­sund 365 in­nen­for gjel­den­de øko­no­mis­ke ram­me? Be­grunn sva­ret.

– Far­sund 365 har fått fort­set­te som tid­li­ge­re, i på­ven­te av at eva­lu­e­rin­gen blir po­li­tisk be­hand­let, svar­te Abra­ham­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.