Ba ord­fø­re­ren om å be­kla­ge di­rek­te

Ed­mund Sta­ve (H) opp­ford­rer ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen (Ap) til å be na­e­rings­sje­fen om unn­skyld­ning for Face­bo­ok­ut­ta­lel­ser.

Lister - - NYHETER -

I be­gyn­nel­sen av no­vem­ber satt kul­tur­sjef In­ge Eike­land på Ga­t­wick og ven­tet på for­sin­ket fly­av­gang og skrev en Face­bo­ok-post om det­te.

– Var det tu­rist­hand­le­ren F365 som plan­la tu­ren for dere? kom­men­ter­te ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen.

Fle­re rea­ger­te på ka­rak­te­ris­tik­ken av na­e­rings­sjef Pat­ri­cia Hart­mann. Abra­ham­sen be­kla­get kom­men­ta­ren da Lis­ter om­tal­te sa­ken den 25. no­vem­ber.

Sta­ve me­ner li­ke­vel at be­kla­gel­sen ikke er til­strek­ke­lig. I for­mann­ska­pet opp­ford­ret han ord­fø­re­ren til å be­kla­ge di­rek­te til na­e­rings­sjef Pat­ri­cia Hart­mann.

– Hans be­kla­gel­se i avi­sen kom først to uker etter at han skrev det om­tal­te Face­bo­ok­inn­leg­get. Be­kla­gel­sen kom først da sa­ken ble om­talt av Lis­ter. Han ble alt­så ikke lei seg før det kom i avi­sen, sier Sta­ve og leg­ger til:

– Ord­fø­re­ren har li­ke­vel ikke be­kla­get til den per­sonen det gjel­der. Det me­ner jeg han bør gjø­re.

Lis­ter har va­ert i kon­takt med Abra­ham­sen som opp­ly­ser at han vil be­kla­ge kom­men­ta­ren over­for Hart­mann di­rek­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.