Får im­por­te­re al­ko­hol

Lister - - NYHETER -

Ti­ni­us AS, drifts­sel­ska­pet til Harvest Bar, har søkt Kvi­nes­dal kom­mu­ne om til­la­tel­se til im­port av al­ko­hol­hol­dig drik­ke i grup­pe 1 og 2 for skjen­king i egen virk­som­het. Det­te har de nå fått tom­mel opp for. Det be­tyr at Harvest Bar vil ha mu­lig­he­ten til å sel­ge uten­landsk øl på ute­ste­det. Be­vil­lin­gen gis for res­ten av be­vil­lings­pe­rio­den, det vil si 30. juni nes­te år. Sty­rer for skjen­ke­be­vil­lin­gen er Aud Røy­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.