End­rin­ger i utom­hus­plan

Lister - - NYHETER -

Tek­nisk ut­valg be­hand­let «utom­hus­plan for Ei­lert Sundt og til­lig­gen­de ga­ter i Far­sund kom­mu­ne» som re­fe­rat­sak i sis­te møte.

Po­li­ti­ker­ne gikk en­stem­mig inn for at de syv par­ke­rings­plas­se­ne for mo­ped i Theis Lunde­gaards gate om­gjø­res til en bil­opp­stil­lings­plass. De 18 syk­kel­par­ke­rings­plas­se­ne gjø­res om til kom­bi­nert syk­kel/ mo­ped­par­ke­ring.

Vi­de­re skal tra­fo i Ei­lerts­bak­ken ved Theis Lunde­gaards gate byg­ges kjøre­sterk for en frem­ti­dig snu­plass. Fo­r­ør­vrig til­rette­leg­ges ikke noe for en even­tu­elt frem­ti­dig snu­plass. Også det­te for­sla­get ble en­stem­mig ved­tatt.

For­slag om at grønt­are­al mot nord på Jan­sens plan re­du­se­res slik at det blir fem par­ke­rings­plas­ser pluss fem mo­ped-p-plas­ser falt med fi­re mot tre stem­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.