Sty­rer AMVS dy­res­te ma­skin

Ida (19) har valgt manns­do­mi­nert yr­ke Ar­beids­for­mann mek­tig im­po­nert

Lister - - NAERINGSLIV - Av Tor­rey Enok­sen

La­er­ling Ida Ma­rie Biktjørn har an­sva­ret for det dy­res­te Cnc-ma­ski­nen ved An­der­sen Mek. Verk­sted (AMV) i Flekke­fjord.

– Ja, den kos­ter fi­re mil­lio­ner kro­ner. Jeg har fått øde­lagt noen bo­rer, sier Biktjørn.

Hun pe­ker på skjer­men og le­ser av opp­lys­nin­ge­ne over hva frese­ma­ski­nen kan ut­fø­re. Ar­beids­for­mann på drei­e­verk­ste­det, Hå­kon Nil­sen, er mek­tig im­po­nert over 19-årin­gen.

– En må reg­ne med at det går noen bo­rer på dis­se avan­ser­te frese­ma­ski­ne­ne. Jeg er skik­ke­lig im­po­nert over jen­te­ne som vel­ger å gå inn i en så manns­do­mi­nert yr­ke. I mot­set­ning til gut­te­ne, som føl­ger strøm­men når de vel­ger et me­ka­nisk el­ler in­du­stri­fag, er jen­te­ne vel­dig mål­be­viss­te når de tar sine valg. De er vel­dig dyk­ti­ge, sier Nil­sen.

Kom­pe­tanse­jobb

Lyng­dals­jen­ta smi­ler litt for­sik­tig over god­or­de­ne hun får fra sin na­er­mes­te sjef. Etter som hun li­ker å gjø­re tin­ge­ne selv, valg­te Biktjørn Tek­nikk og in­du­stri­ell pro­duk­sjon på vi­dere­gå­en­de sko­le. Etter to år på sko­len, fikk hun for halv­an­net år si­den star­te i la­ere ved AMV for å bli Cnc-ope­ra­tør.

– De fles­te ven­ne­ne mi­ne er unge menn, og jeg had­de ikke visst noe om Cnc-ma­ski­ne­ring had­de det ikke va­ert for at en av ka­me­ra­te­ne mi­ne var det. Gjen­nom sko­len har jeg en bred ut­dan­ning. Selv om vi har kal­ku­la­to­rer i ma­ski­nen, får jeg vel­dig bruk for mye ma­te­ma­tikk i den­ne job­ben. Det er en stor data­ma­skin som sty­rer den­ne ma­ski­nen, og jeg kan med data­verk­tøy lage en 3D-mo­dell av det som skal fre­ses ut. Blir det ma­tet inn en li­ten feil i be­reg­nin­ge­ne, gir ma­ski­nen klar be­skjed om det, sier Biktjørn.

Hel­dig

I en an­nen hall i Sve­ge­sko­gen står jevn­gam­le Ing­rid Thele og job­ber med mon­te­ring av ele­men­ter til en ma­skin AMV skal le­ve­re om kort tid. Som Bikk­tjørn, er Thele ei av 13 ung­dom­mer som for ti­den er la­er­lin­ger ved AMV.

– Jeg har all­tid likt å skru, og fikk be­skjed av mam­ma at jeg ikke måt­te sat­se på helse­fag! Jeg var så hel­dig å va­ere på ut­plas­se­ring i to pe­rio­der mens jeg gikk på vi­dere­gå­en­de. Jeg har va­ert hel­dig å få lov til å la­ere svei­sing, drei­ing og mon­te­ring her ved AMV, for det er en del av de som jeg gikk sam­men med på sko­len som ikke har fått la­er­linge­plass. Av 16 ele­ver i klas­sen min var det sju som fikk la­er­linge­plass. Usik­ker­he­ten på grunn av si­tua­sjo­nen ved SIMEK, gjor­de at man­ge tør ikke å ta yr­kes­fag. La­erer­ne våre gjor­de oss opp­merk­som­me på at det var få la­er­linge­plas­ser i Flekke­fjord, og at fle­re måt­te reg­ne med å rei­se ut. Jeg er så glad for å va­ere her, sier Thele.

Le­der ved mon­te­rings­hal­len hos AMV, Ken­neth Gl­en­dran­ge, er vel­dig godt for­nøyd med sin Thele og de and­re la­er­lin­ge­ne ved be­drif­ten.

Fle­re fag­felt

–Her ved AMV tar vi hvert år inn vel­dig man­ge la­er­lin­ger. Det å job­be i me­ka­nisk in­du­stri og verk­ste­der er mye mer tek­no­logi­ba­sert enn det var da jeg be­gyn­te å job­be her for 16 år si­den. I dag mon­te­rer vi blant an­net avan­sert data­tek­no­lo­gi i bore­ma­ski­ne­ne våre. Der kan fø­re­ren sit­te med Vr-bril­ler og få di­gi­tal in­for­ma­sjon om hvor­dan de skal bore. For å ut­vik­le og set­te sam­men sli­ke kom­po­nen­ter, kre­ver det­te per­soner med kom­pe­tan­se. Jeg reg­ner med at de al­ler fles­te la­er­lin­ge­ne som er hos for ti­den vil få til­bud om an­set­tel­se når de har gjen­nom­ført fag­bre­vet. Ut­sik­te­ne her er vel­dig po­si­ti­ve, me­ner Gl­en­dran­ge.

Jeg er skik­ke­lig im­po­nert over jen­te­ne som vel­ger å gå inn i et så manns­do­mi­nert yr­ke. HÅ­KON NIL­SEN

La­er­ling Ida Ma­rie Biktjørn for­kla­rer ar­beids­for­mann Hå­kon Nil­sen hvor­dan ma­ski­nen hun får sin opp­la­erin ng på sam­men­lig­net med litt eld­re ma­ski­ner.

Det er sva­ert va­rie­ren­de ar­beids­opp­ga­ver la­er­lin­gen Ing­rid Thele ut­fø­rer i mon­te­rings­hal­len ved AMV. På ny­året star­ter hun for­be­re­del­se­ne til fag­brev­prø­ven.

– Kul sjef, me­ner Ing­rid Thele om Ken­neth Gl­en­dran­ge på AMV. 19-årin­gen stor­tri­ves som la­er­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.