Gra­tu­le­rer Far­sund ung­doms­råd!

Lister - - MENINGER -

Da Far­sund ung­doms­råd for 2017/18 ble pre­sen­tert på Face­bo­ok for et år si­den, fikk de to kom­men­ta­rer:

Tor­rey Skei­broks kom­men­tar: «Det­te er bare en helt fan­tas­tisk gjeng som vi er su­per stolt av. Dere skal va­ere med å gjø­re en for­skjell i vår kom­mu­ne.»

Arnt Abra­ham­sens kom­men­tar: «Ung­dom­mer som en­ga­sje­rer seg for en god frem­tid for unge i Far­sund!»

Jeg ble vel­dig glad, og fak­tisk litt stolt (enda jeg ikke kjen­ner noen av dere) da jeg les­te føl­gen­de i Lis­ter24 tirs­dag 4.12.18:

«Fra Kris­ti­an­sen & Sel­me­rol­sen si­vil­ar­ki­tek­ter har også ung­doms­rå­det blitt in­vi­tert til å kom­me med inn­spill an­gå­en­de Ko­loni­hage på Sta­ve, noe de er ne­ga­ti­ve til.

– FU me­ner at det ikke er en ko­loni­hage, men et hytte­felt. Hvis kom­mu­nen sier ja til det­te, må de kan­skje si ja til and­re også. Det er de unge som skal bo her fram­over, og de vil be­hol­de om­rå­det og det fine kyst­om­rå­det som det er. Det er man­ge and­re ste­der i kom­mu­nen det kan byg­ges hytte­felt, he­ter det i møte­re­fe­ra­tet.»

Hå­per Far­sund ung­doms­råds re­flek­ter­te og vi­sjo­na­ere inn­spill an­gå­en­de «Ko­loni­ha­gen» på Sta­ve blir tatt på al­vor, og at ord­fø­re­ren og vara­ord­fø­re­rens kom­men­ta­rer ikke bare er «fest­tale». Far­sund kom­mu­nes po­li­ti­ke­re har mye å la­ere av dere! Stå på vi­de­re!

Hil­sen

Od­ny Mat­hi­sen

4.12.18

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.