Hvem og hva blir det nes­te?

Lister - - MENINGER -

Nå har jeg fått ser­vert alt for len­ge at po­li­ti­ke­re er jo bare som folk flest. Feil! Po­li­ti­ke­re skal gjen­spei­le det bes­te blant like­menn og kvin­ner i Nor­ge.

Når jeg opp­le­ver løgn, un­der­slag, over­grep, bak­snak­king, herske­tek­nikk og miss­bruk av sine em­be­de til egen for­lys­tel­se og øko­no­mi blir det­te i over­kant mye for meg. Som pri­vat­per­son kan jeg ri­si­ke­re å få en bot for å hen­te en li­ten bøt­te med katte­sand på Ha­vik­san­den.

Jeg er klar over at vi får de po­li­ti­ke­re vi for­tje­ner, men nå blir det mye.

Ja, så er vi kom­met til den lo­ka­le sogne­pres­ten som øns­ket og «gjør dø­ren høy gjør por­ten vid» fikk på puk­ke­len fra til­sy­net av høy mo­ral.

Dis­se in­kvi­si­to­ris­ke selv­for­her­li­gen­de makt­men­nes­ke­ne øns­ker en kir­ke som er like roms­lig som et grev­ling­hi. Jeg er ikke sik­ker på om dere vil lyk­kes med det! Jeg for min del har fått nok av angst for hel­ve­tes li­del­ser, straff for urene tan­ker og for­døm­mel­se fra dere i til­sy­net for høy mo­ral. Dere vil ald­ri mer få makt over meg! Når jeg le­ser de man­ge som støt­ter den­ne sogne­pres­ten er jeg trygg på at det sto­re fler­tall øns­ker en åpen in­klu­de­ren­de folke­kir­ke.

Til slutt vil jeg opp­ford­re sogne­pres­ten: «Gjør dø­ren høy gjør por­ten vid»!

Med venn­lig hil­sen

Kjell Vet­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.