10.000

Lister - - KULTUR -

kro­ner har Frøy­dis Jo­han­sen fått i eks­tra­støt­te for å dek­ke un­der­skudd i for­bin­del­se med med 150 års-ju­bi­le­ums­kon­ser­ten for Sig­ne Lund. Det har et en­stem­mig Far­sund for­mann­skap ved­tatt. Etter for­slag fra ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen ble det til­føyd en set­ning om at støt­ten gis «…for­di det i den­ne sa­ken er spe­si­el­le om­sten­dig­he­ter.»

For­mann­ska­pet ber sam­ti­dig kul­tur­av­de­lin­gen ut­re­de kri­te­ri­er for søk­nad om un­der­skudds­ga­ran­ti­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.