Plate­sel­ska­pets jul

Det lo­ka­le ban­det Plate­sel­ska­pet hol­der kon­sert på Par­ken Kaffe­bar først­kom­men­de lør­dag 8. de­sem­ber.

Lister - - KULTUR - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

Plate­sel­ska­pet gjør som de bru­ker å gjø­re; de blan­der sjan­ge­re – alt fra jazz til pop til folke­mu­sikk. De blan­der gam­melt og nytt – fra 1800-tal­let til i dag. De blan­der al­vor, sorg og gle­de og iblant litt hu­mor – den­ne gan­gen med ju­len som tema.

– Ta en pau­se fra jule­han­del og før­juls­for­be­re­del­ser, nyt dei­lig mat og drik­ke fra Par­ken Kaffe­bar sam­men med en ti­mes kon­sert med jule­mu­sikk i Plate­sel­ska­pinn­pak­ning, ly­der opp­ford­rin­gen fra ban­det i en ut­sendt presse­mel­ding.

Plate­sel­ska­pet be­står av pia­nist og ar­ran­gør Arild Fins­nes, Frank Jo­nas­sen fra Far­sund på gi­tar, Jon Andreas Vins­rygg, bo­satt i Lyng­dal på bass, vo­ka­list Em­ma Re­mine Reis­va­ag Sun­de fra Far­sund og Ron­ny Fyl­lin­gen John­sen, bo­satt i Lyng­dal, på trom­mer.

Sist­nevn­te har for an­led­nin­gen med seg sin kone, Si­ri Fyl­lin­gen John­sen, på trom­pet og hun vil set­te eks­tra preg på den­ne kon­ser­ten med uni­ke sol­o­par­ti­er kom­po­nert av Arild Fins­nes.

Ban­det har spilt sam­men i to år. For­ri­ge kon­sert ble holdt på Lyng­dal Kul­tur­hus til stor be­geist­ring for full­satt sal. Nå sam­les de alt­så igjen - for å gi deg Plate­sel­ska­pets Jul.

FOTO: PRIVAT

Plate­sel­ska­pet er kla­re for jule­kon­sert på Par­ken kaffe­bar lør­dag. Fra ven­st­re: Em­ma Re­mine Reis­va­ag Sun­de, Jon Andreas Vins­rygg, Ron­ny Fyl­lin­gen John­sen, Arild Fins­nes og Frank Jo­nas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.