Ten­te 23.537 (!) jule­lys

Lister - - KULTUR - Av Lars Erik Lar­sen

Tone Alice Haa­land (33) ten­te i år opp 23.537 (!) jule­lys. Det er ny re­kord.

Haa­land har grad­vis økt an­tall jule­lys hvert år. For ni år si­den had­de hun 5.000 jule­lys og da var pla­nen å stop­pe på 10.000 lys. Men så skjed­de ikke.

– Det har lik­som tatt litt av, ler hun. Og med «tatt litt av» me­ner hun at det i år ble tent 23.537 jule­lys på «Jule­hu­set på Ting­vatn» som hun kal­let eget hjem.

– Det er ny re­kord for meg. Jeg har ald­ri hatt over 20.000 tid­li­ge­re. Det er vik­tig å kon­kur­re­re litt mot meg selv. FOR­BE­RE­DEL­SE­NE star­ter al­le­re­de i ok­to­ber. Da set­ter Haa­land seg ned og la­ger en «slag­plan», som hun selv kal­ler det. Plan­leg­gin­gen tar sin tid, men det er in­gen­ting i mot an­tall ti­mer det tar å få på plass alle ly­se­ne.

– Det lig­ger vel­dig man­ge ti­mer bak det­te ar­bei­det. Skal jeg tip­pe vil an­slå at det er rundt 40 ar­beids­ti­mer bare å hen­ge opp ly­se­ne.

– Og det er vel ikke gra­tis hel­ler?

– Hehe, nei. Men det er min hobby. – Hvor man­ge tu­sen kro­ner har du lagt i det?

– Det er vans­ke­lig å si. Jeg bru­ker kan­skje 4–5.000 hvert år på å sik­re meg fle­re lys. Alt av kost­na­der dek­ker jeg selv. Det er in­gen spon­sing i bil­det.

«JULE­HU­SET PÅ TING­VATN» lig­ger like ved fyl­kes­vei 43, i sør­en­den av Lyg­ne. Det er ikke sjel­den at de forbi­pas­se­ren­de brem­ser ned litt eks­tra når de pas­se­rer hu­set. Jule­hu­set ly­ser mel­lom klok­ken 16.00 og 24.00, samt mel­lom klok­ken 06.00 og 07.30.

– Når jeg eks­po­ne­rer meg på den må­ten jeg gjør med å ha så man­ge lys, hå­per jeg jo selv­føl­ge­lig at så man­ge som mu­lig har lyst til å se «jule­hu­set». Det­te er alle sitt jule­hus. Jeg hå­per å ly­se opp man­ges hver­dag i de­sem­ber, smi­ler Haa­land.

Iføl­ge Haa­land er det vik­tig at det ser fint ut også – og at det ikke bare er mye lys.

– Det skal ikke va­ere glo­re­te. Det er vik­tig.

1. JA­NU­AR skal ly­se­ne ned igjen. – Da er jeg lei også. Da tør­kes ly­se­ne først i ga­ra­sjen, før jeg pak­ker dem ned og gjør klart for nes­te år.

– Da blir det enda fle­re lys?

– Jeg må jo bare fort­set­te nå, selv om det går en del strøm, hum­rer hun.

Jeg bru­ker kan­skje 4–5.000 hvert år på å sik­re meg fle­re lys TONE ALICE HAA­LAND

FOTO: PRIVAT

«Jule­hu­set på Ting­vatn» ly­ser opp mer noen gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.