Trial­klub­ben får dis­po­ne­re kom­mu­nalt are­al

Far­sund for­mann­skap inn­stil­ler en­stem­mig på at Far­sund Trial­klubb får dis­po­ne­re kom­mu­nalt are­al ved Grims­by­heia.

Lister - - SPORT - Av Karl Bir­ger Sael­ør

Da Brød­re­ne Thor­kild­sen kjøp­te seg mer plass i Røsse­vi­ka, ble trial­klub­ben sagt opp. Nå øns­ker klub­ben å byg­ge nytt klubb­hus og kjø­re tri­al på et eg­net are­al på 113 de­kar ved Grims­by­heia. I inn­stil­lin­gen fra for­mann­ska­pet går det frem at det vil bli inn­gått gra­tis fes­te­av­ta­le som gjel­der i 30 år fra klub­ben må flyt­te fra ek­sis­te­ren­de klubb­hus/ kjø­re­ter­reng i Røsse­vi­ka.

Feste­for­hol­det er be­tin­get av at alle of­fent­li­ge til­la­tel­ser til klubb­hus og kjø­re­ter­reng blir gitt. Plas­se­ring av vei og øv­rig in­fra­struk­tur gjø­res i over­ens­stem­mel­se med en­het for tek­nis­ke drift og en­het for land­bruk.

Saks­be­hand­ler Alf John­ny Id­de­land skri­ver i sin vur­de­ring at det er «vis­se ut­ford­rin­ger knyt­tet til area­let». Han me­ner det kan va­ere en ut­ford­ring å plas­se­re klubb­hu­set midt i en skog­teig. En mer sen­tral plas­se­ring av klubb­hu­set na­er den ned­lag­te riks­vei­en ved «Hol­ly­wood» vil­le va­ere å fore­trek­ke, i føl­ge Id­de­land.

Le­der i trial­klub­ben Tho­mas Jå­tog-hansen sier han er glad for at førs­te skritt nå er tatt. Han vil sna­rest ta en prat med saks­be­hand­ler Alf John­ny Id­de­land om pro­ses­sen vi­de­re.

Tho­mas Jå­tog-hansen og Far­sund Trial­klubb får veder­lags­fritt dis­po­ne­re kom­mu­nalt are­al ved Grims­by­heia som er­stat­ning for lo­ka­le­ne klub­ben har hatt i Røsse­vi­ka i 30 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.