Fort­satt om­kjø­ring

Åp­nin­gen av fyl­kes­vei 43 ut­satt på ube­stemt tid

Lister - - FORSIDE - Av Tom Arild Stø­le

Ut­bed­rin­gen av tun­ne­le­ne på fyl­kes­vei 43 mel­lom Lyng­dal og Far­sund skul­le ta to må­ne­der. Nå har det gått tre må­ne­der, og vei­ve­se­net vet fort­satt ikke når ar­bei­de­ne er fer­di­ge.

–Her har det opp­stått man­ge ufor­ut­set­te pro­ble­mer. Nå kan jeg egent­lig ikke helt si ek­sakt når vei­en blir åp­net for nor­mal tra­fikk igjen, an­net enn at jeg er gans­ke sik­ker på at det blir før jul. Det er bare å be­kla­ge over­for bi­lis­te­ne som fort­satt må fin­ne seg i å kjø­re på om­kjø­rings­vei­en, sier bygge­le­der Grun­de Da­len i Sta­tens veg­ve­sen til Lis­ter.

Ut­satt og ut­satt

2. sep­tem­ber ble Bukke­steins­tun­ne­len, Ørne­hei­tun­ne­len og Ban­kan­tun­ne­len på fyl­kes­vei 43 mel­lom Lyng­dal og Far­sund stengt for tra­fikk. Tun­ne­le­ne skul­le opp­gra­de­res, og i mel­lom­ti­den har bi­lis­te­ne måt­tet kjø­re de­ler av gamle­vei­en, som er smal og svin­ge­te langs Lyng­dals­fjor­den.

Pla­nen var at ar­bei­de­ne skul­le ta to må­ne­der, og at vei­en skul­le åp­nes for nor­mal tra­fikk igjen 4. no­vem­ber. Kon­trak­ten vei­ve­se­net had­de med en­tre­pre­nø­ren Abot AS in­ne­bar at den en­de­li­ge fris­ten for fer­dig­stil­lel­se var 15. no­vem­ber.

To da­ger før fris­ten gikk ut, ble det kjent at ar­bei­de­ne var tre uker for­sin­ket, og at åp­nin­gen var ut­satt til 26. no­vem­ber. År­sa­ken var at un­der­le­ve­ran­dø­rer ikke klar­te å le­ve­re ut­styr i tide.

Tek­nis­ke pro­ble­mer

Da tun­ne­le­ne skul­le tes­tes få da­ger før åp­nin­gen 26. no­vem­ber, vis­te det seg at ting ikke fun­ger­te som det skul­le. Der­med ble åp­nin­gen ut­satt enda en gang, til 3. de­sem­ber.

Vei­ve­se­nets an­slag på to må­ne­der med om­kjø­ring slo der­med feil, og man er nå over en må­ned på over­tid. Fort­satt vet man alt­så ikke når vei­en kan åpne igjen.

– Det er bare å er­kjen­ne at

vi har va­ert litt for op­ti­mis­tis­ke tid­li­ge­re når vi har an­slått dato for åp­ning. Det har va­ert man­ge tek­nis­ke ut­ford­rin­ger som en­tre­pre­nø­ren fort­satt sli­ter med. Det er nett­verk, switch­er og kab­ler som ikke fun­ge­rer som det skal. Nå tør jeg ikke gi noen na­er­me­re dato, for­tel­ler Da­len i vei­ve­se­net.

Dag­bø­ter

Abot AS får 15 mil­lio­ner kro­ner for opp­dra­get med å opp­gra­de­re tun­ne­le­ne langs fyl­kes­vei 43. Vei­ve­se­nets bygge­le­der er imid­ler­tid klar på at for­sin­kel­se­ne vil føre til kon­se­kven­ser for fir­ma­et.

–Vi opp­le­ver ikke at de har opp­trådt ufor­svar­lig el­ler uakt­somt. Det er bare en rek­ke uhel­di­ge om­sten­dig­he­ter som har inn­truf­fet og som har ført til for­sin­kel­se­ne. Men de vil bli ilagt dag­bø­ter fra 15. no­vem­ber, sier Grun­de Da­len.

Ansvars­for­hol­det for de ufor­ut­set­te hen­del­se­ne er ikke en­de­lig klar­lagt. Da­len øns­ker der­for ikke si noe om hvor mye det er snakk om at Abot AS må ut med i dag­bø­ter til Sta­tens veg­ve­sen.

Men nor­malt i sli­ke kon­trak­ter ope­re­rer man med dag­mulkt til­sva­ren­de 1 pro­mil­le av den to­ta­le kon­trak­ten per dag. Det vil i det­te til­fel­let si 15.000 kro­ner da­gen, el­ler til nå om lag 250.000 kro­ner.

– Det vik­tigs­te med tan­ke om­kjø­rin­gen var at det­te skul­le va­ere fer­dig før vin­te­ren set­ter inn. Det kom­mer vi til å kla­re. Om­kjø­rings­vei­en har fun­gert gans­ke greit, sier Grun­de Da­len.

Inn­til vi­de­re må bi­lis­te­ne mel­lom Lyng­dal og Far­sund fort­satt kjø­re gamle­vei­en på fyl­kes­vei 43.

Bygge­le­der Grun­de Da­len i Sta­tens veg­ve­sen be­kla­ger over­for bi­lis­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.