Åpen og in­klu­de­ren­de

Lister - - NYHETER -

BNå bør jule­fre­den sen­ke seg over tro og tvil.

ede­hus-opp­røre­ret mot sogne­prest Ru­nar Foss Sjå­stad har pre­get Lis­ter-re­gio­nen de sis­te uke­ne. Etter at sogne­pres­ten offentlig men­te kir­ken bur­de va­ere en offentlig og roms­lig folke­kir­ke for tre år si­den, har verdi­de­bat­ten delt kris­ten-lis­ter. Man­ge har­de ord har blitt yt­ret, og fle­re av yt­rin­ge­ne har va­ert fare­tru­en­de na­er trus­ler ka­mu­flert som bi­bel­si­ta­ter. Yt­rings­fri­he­ten har et sterkt vern i grunn­lo­ven. Det har ikke med­men­nes­ke­lig­het og folke­skikk. Nå bør jule­fre­den sen­ke seg over tro og tvil, og sogne­prest Ru­nar Foss Sjå­stad kan få preste­li­vet til­ba­ke i julegave.

BISKOP Stein Rei­nert­sen har selv i en kro­nikk i Lis­ter på­pekt at det ikke er de har­de or­de­ne man tren­ger nå. Li­ke­vel må bis­ko­pen og kir­ken for­hol­de seg til at bede­hus på Lis­ta ikke øns­ker sogne­pres­ten vel­kom­men som ta­ler i sine lo­ka­ler. Den stri­den er ikke over. Le­ser­bre­ve­ne i Lis­ter har va­ert en vand­ring i bi­bel­si­ta­ter om himmel og hel­ve­te, rett- og vrang­la­ere og hel og full bi­bel. Bis­ko­pen kal­ler det en «ut­ford­ren­de og kre­ven­de si­tua­sjon». Bis­ko­pen tak­ler trøb­bel i bå­de kan­tor-sa­ken i Man­dal og bede­hus-opp­rø­ret på Lis­ta ved å mene at rol­len hans ikke er å di­rek­te gri­pe inn, det er det me­nig­het, fel­les­råd og prost som skal gjø­re. Rei­nert­sen har der­med skjø­vet foran seg prost Geir Grødem, som for­bil­led­lig har talt hjerte­varmt for og om sogne­pres­ten. Så har bis­ko­pen skre­vet at den nors­ke kir­ke be­står av et mang­fold av alle døp­te med uli­ke teo­lo­gis­ke tra­di­sjo­ner og tros­ut­trykk, og der­et­ter mant til for­soning, dia­log og sam­ar­beid. Bis­ko­pen skul­le stått sterkt frem som først blant like­menn, men i fra­va­e­ret av syn­li­ge for­bil­der må man fol­de hen­de­ne og håpe me­nig­he­ter og bed­hus lyt­ter.

I DEN SØTE jule­tid er det verdt å min­ne om at Bi­be­len er «Grea­test Hits» av skrif­ter som pas­ser inn i kris­ten­dom­mens be­hov for å for­tel­le om Gud og Je­sus. En rek­ke evan­ge­li­er og skrif­ter skal va­ere utelatt da Bi­be­len ble satt sam­men. Bå­de Ju­das og Tho­mas skal skre­vet sine evan­ge­li­er, som ble fun­net upas­sen­de og kjet­ters­ke. Fler­tal­let av de krist­ne me­nig­he­te­ne ved­tok også på kirke­mø­tet i Nikea i år 325 e.kr kris­ten­dom­mens grunn­dok­tri­ne: Je­sus er Guds sønn og født av en jom­fru. Je­sus fikk job­ben med å påta seg all men­nes­ke­lig synd og la seg kors­fes­te som son­of­fer. Kris­ten­dom­men har, helt na­tur­lig, va­ert i ut­vik­ling. Det tok tid å kom­me frem til den ma­gis­ke opp­skrif­ten for frel­se. Men bi­bel­his­to­ri­en for­tel­ler at tids­ånd, kul­tur, po­li­tikk og øko­no­mis­ke for­hold har mo­del­lert tros­la­eren, og nå er tids­ån­den der den skal va­ere: Åpen og in­klu­de­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.