Vant kam­pen om andre­plas­sen

Lister - - NYHETER - Av Åse Astri Bak­ka

Dét sier Jan­ne Ny­støl etter at hun tors­dag kveld sik­ret seg andre­plas­sen på Ag­der Krfs valg­lis­te til fyl­kes­tings­val­get i 2019.

Ny­støl var fore­slått på andre­plass fra no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens side, men da lis­ten skul­le spik­res tors­dag kveld ble det frem­met mot­for­slag. Beg­ge de nå­va­eren­de fyl­kes­vara­ord­fø­rer­ne, Tore Askild­sen og Jon-olav Strand, ble fore­slått len­ger opp på lis­ten enn Far­sund-kvin­nen.

–Val­get stod mel­lom oss tre. Jeg fikk 87 av 113 stem­mer, opp­ly­ser Ny­støl til Lis­ter24.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med det­te. Jeg ten­ker at det først og fremst er vik­tig at Lis­ter-re­gio­nen har en po­li­ti­ker sen­tralt i Ag­der, leg­ger 48-årin­gen til.

Også Far­sund Krfs ord­fø­rer­kan­di­dat Jostein A. Kyd­land er for­nøyd med ut­fal­let.

– Det er helt fan­tas­tisk flott at vi i Far­sund har po­li­ti­ke­re som mar­ke­rer seg på fyl­kes­nivå. Det be­tyr mye. Jan­ne er etter­hvert blitt en er­fa­ren fyl­kes­po­li­ti­ker og gjør en kjempe­jobb. Det ble ty­de­lig­gjort da hun med stort fler­tall ble valgt på 2. plass tors­dag kveld. Vi i Far­sund KRF er kjempe­stol­te.

Par­ti­et har seks re­pre­sen­tan­ter in­ne i fyl­kes­tin­get i Vestag­der per i dag, og fem i Austag­der.

Her er de syv øvers­te plas­se­rin­ge­ne på Ag­der Krfs valg­lis­te:

1. Bjørn Rop­stad, Ev­je og Horn­nes

2. Jan­ne Ny­støl, Far­sund

3. Ru­ne And­re Sør­tveit Fru­støl, Kris­tian­sand

4. In­gunn Fjaer­bu Roppe­stad, Fro­land

5. Tore Askild­sen, Man­dal 6. Jon-olav Strand, Ri­sør 7. In­ger Li­se Hille­stad Aa­sen, Ive­land

– Jeg er vel­dig for­nøyd med det­te.

Jan­ne Ny­støl vant sole­klart andre­plas­sen da Ag­der Krfs lis­te til fyl­kes­tings­val­get ble ved­tatt tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.